This page in English

Forskningsmiljö

BLM - Berättande - Liv - Mening

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Greger Andersson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

"Berättande-liv-mening" är temat för ett ämnesöverskridande forskningssamarbete vid HumUS. I nuläget ingår i första hand ämnena historia och litteraturvetenskap, men målet är att vidga samarbetet ytterligare. Det övergripande syftet är att undersöka olika aspekter av berättande som instrument för att skapa meningsfulla mönster av erfarenheter. I fokus står genrer som på olika sätt utnyttjar narrativa tolkningsmodeller. Miljön består för närvarande av tolv seniorforskare (varav fyra professorer), en post.doc.forskare och tre doktorander.

Till miljön är forskningsprojekt kopplade som behandlar olika typer av berättelser: självbiografins eller memoarens tolkning av det egna livet; biografins tolkning av någon annans liv; kollektiva berättelser av olika slag eller olika typer av berättande fiktion där relationen till faktiskt liv är mer oklar.

Forskningsmiljön har byggts upp sedan 2009 med hjälp av nätverksstöd från Riksbankens Jubileumsfond. Ett antal nationella workshops och en internationell konferens har anordnats som bidragit till att vidga nätverket och utveckla miljön. En publikation som samlar några av inläggen från dessa sammankomster är under utgivning.

Forskarna som är verksamma i miljön ingår också i olika nationella och internationella nätverk med fokus på berättelser och biografier. Bland internationella kontakter kan nämnas Oxford Centre for Lifewriting (OCLW) och European Narratology Network (ENN).