This page in English

Forskningsprojekt

Effektiv Samordning för Trygghet - EST

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2015

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Publikationer: Slutrapport och EST - En utvärdering

För att skapa en samlad lägesbild och bedöma vilka insatser som måste ske omgående i olika stadsdelar och på olika platser behöver både myndigheter och lokala aktörer bidra med kunskap och fakta om faktiska händelser och upplevda tryggheten. Samordning måste även ske så att aktörerna får ta del av den samlade lägesbilden för att efter sin förmåga kunna påverka situationen och utvecklingen. Vi har därför i Örebro kommun påbörjat utvecklingen av en metod: Effektiv Samordning för Trygghet (EST) - med målsättningen att samhällets goda krafter effektivt skall samordnas och samverka för att minska brottslighet och otrygghet. Metoden har prövats i några månader och polisen och kommunen upplever att man med metoden har bättre förutsättningar att snabbt vara på plats där det behövs och att man i många fall helt har kunnat förebygga ordningsstörningar, kriminalitet och otrygghet. Man kan även se ett mönster av vilka områden som kan behöva prioriteras med mer långsiktiga åtgärder. Detta projekt sträcker sig under ett år, 2015, och syftar till att färdigställa metoden, skapa en manual, samt planera en utvärdering inför 2016. Metoden kan efter den utvärderats spridas till andra kommuner. Det är viktigt vid skapandet av manualen att metoden inte ska vara specifik för Örebro.

Finansiärer

  • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)