This page in English

Forskningsprojekt

EMBRACE - Embrace Safety and Crime Reduction

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2016

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

EMBRACE står för Evidence-based methodology for better structured analysis of crime, safety, and follow-up of interventions. Det är en datoriserad tjänst som just nu är under utveckling av forskare vid Örebro universitet (projektansvarig: Prof. Henrik Andershed) och företaget Nethouse, i samverkan med polis, kommun, med fler. EMBRACE riktar sig till professionella som har som uppdrag att arbeta med lokalt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser vid specifika platser och områden.

"EMBRACE syftar till att ge stöd för att kunna arbeta evidensbaserat och systematiskt i det lokala situationella brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet."

Strukturen i EMBRACE följer den process som både Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och internationell forskning förespråkar för lokalt evidensbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete:

1) Kartläggning
2) Analys
3) Insats
4) Uppföljning
5) Återkoppling.

EMBRACE ger möjlighet att dokumentera, visualisera, analysera och dokumentera samtliga de fem ovan nämnda stegen. EMBRACE kommer också att innehålla vägledning i samtliga av dessa steg inklusive vägledning i hur man kan integrera tidigare forskning och annan kunskap (evidens) i exempelvis analysen eller besluten om vilka insatser som ska sättas in. Detta gör EMBRACE unikt och skiljer det från befintliga tjänster som ofta endast fokuserar på kartläggning och prediktion.

EMBRACE kommer att visualisera alla data som samlas in, både som grafer och på karta. Exempel på sådan data är t.ex. anmälda brott, rapporter om otrygghet, en specifik plats karaktäristika (t.ex. dålig belysning och få cykelställ). Tjänsten karaktäriseras av stor användarvänlighet och flexibilitet där man kan välja att samla in och definiera många olika
typer av data och sedan inhämta den från olika källor och metoder. Några exempel på potentiella indatakällor är polisens rapportsystem, GPS-spårare på ordningsvakter/nattvandrare för dessas rörelsemönster, mobilapplikation för bostadsvärdar. Man kan också exempelvis låta medborgare svara på frågor om vad man önskar att polisen ska fokusera på inom ramen för så kallade medborgarlöften. EMBRACE i dess fullt utbyggda version kommer också att leverera prediktioner/prognoser om var olika typer av brott har olika hög sannolikhet att ske den närmsta tiden och även var det kan förväntas vara otryggt.

"EMBRACE blir ett centralt beslutsunderlag för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser."

EMBRACE ger alltså den användande organisationen och den enskilde professionelle konkret stöd i att arbeta evidensbaserat och kunskapsgenererande. All data som tas in till EMBRACE kan korsfiltreras för att se hur åtgärder/insatser och karaktäristik har samband med brott och upplevd trygghet. Det gör att man kan se vilka insatser som verkar effektiva och vilka som inte verkar vara det. EMBRACE hjälper också med dokumentationen och återkopplingen av detta.

En mycket viktig framgångsfaktor för EMBRACE är att det är användarvänligt i alla led, från inrapportering och skapande av projekt till analys och uppföljning. Om användarvänligheten fallerar, även om det bara gäller ett enda moment, kommer tjänsten inte att utnyttjas i tillräcklig utsträckning för maximal samhällspåverkan.

EMBRACE utvecklas i samarbete mellan Örebro universitet och företaget Nethouse. En arbetsgrupp bestående av personer från dessa två organisationer samt framtida användarorganisationer (t.ex. polis, kommun) utför utvecklingsarbetet. Den första versionen av EMBRACE utvecklas och testas kontinuerligt under 2016 inom ramen för ett BRÅ-finansierat projekt; Effektiv Samordning för Trygghet (EST). En referensgrupp bestående av personer med olika typer av relevant kompetens relevant för EMBRACE sätts nu samman och kommer kontinuerligt under 2016 att få ha synpunkter på dess utförande och funktioner.

Samarbetspartners