CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Från ORUkrim-dagen 2017

Vid ORUkrim-dagen 2017 deltog drygt 350 personer: studenter, praktiker, forskare och ett 10-tal utställare, bland annat polisen, kriminalvården och Brå. Ta gärna del av inspelningar av föreläsningarna från ORUkrim-dagen 2017 genom att klicka på länken nedan.

Programmet för ORUkrim-dagen 11 oktober 2017.

Maria Larsson, Landshövding i Örebro län, delade ut 2017 års pris för bästa kandidatuppsats.

Vinnare var Isabelle Nerelius med uppsatsen Lärares attityder och interventionsstrategier mot olika former av mobbning.

Juryns motivering

Uppsatsen är tydligt skriven med en gedigen teoretisk bakgrund där studenten behandlat och problematiserat resultat ifrån tidigare forskning. Uppsatsen behandlar ett samhällsrelevant område och där resultaten visar på en problematik gällande syn och uppfattning på olika former av mobbning inom det svenska skolväsendet. Uppsatsen ger en grund för vidare forskning och synliggör vikten av att kontinuerligt utveckla och planera det praktiska arbetet mot mobbning inom skolväsendet, i syfte att på lång sikt påverka det trygghetsskapande och brottförebyggande arbetet.