CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

Genusforskningsinstitutet

Inom ramen för det avtalsbaserade Institutet för tematisk genusvetenskap (Genusforskningsinstitutet, GI) samverkar Örebro universitet, Linköpings universitet och Karlstads universitet om forskning, forskarutbildning och den ”tredje uppgiften”.

GI startade 2006 med två parter, Örebro universitet och Linköpings universitet. Vid dessa lärosäten har tvärvetenskaplig genusforskning och -utbildning bedrivits sedan slutet av 1970-talet, och enheterna har de två första programmen för självständig genusvetenskaplig forskarutbildning i Sverige. Tillsammans syftade de båda enheterna till att ytterligare främja tvärvetenskaplig genusforskning som eget kunskapsfält och forskarutbildningsämne, både inom och utanför Sverige. Efter den första, framgångsrika 6-årsperioden förnyades avtalet, och under 2013 har Karlstads universitet involverats som en tredje part.

Fr.o.m. 2012 inrättades GEXcel-kollegiet (International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies) som en underorganisation till GI med en egen verkställande styrgrupp (Executive Board) samt anställda koordinatorer, en vid respektive ÖU, KaU och LiU.

GI verkar för att etablera nationell och internationell excellens inom forskning och forskarutbildning i tematisk genusforskning. Genom samarbetet mellan de genusvetenskapliga enheterna i Örebro, Karlstad och Linköping skapas förutsättningar för gemensamma forskningsansökningar och för att erbjuda fler kurser och intressanta forskarseminarier. Samarbetet syftar också till att undersöka och profilera de professionella kvalifikationerna (”employability”) och arbetsmarknaderna för studenter på genusvetenskapens olika nivåer.

Ett ytterligare viktigt syfte är att aktivt främja kontakter med det omgivande samhället, främst genom dialoger och kunskapsförmedling. Som exempel ordnar GI regelbundet dialoger med riksdagspolitiker där forskningsresultat presenteras och kunskapsbehov på olika områden diskuteras.

GI bedriver sin verksamhet genom en virtuell tre-campusmodell. Institutet samordnar den gemensamma forskningen och utbildningen, som dock bedrivs vid och är integrerad i fakultetsorganisationen vid respektive universitet. Verksamheten administreras gemensamt och leds av en styrelse med en extern ordförande, f.d. riksdagsledamoten Majléne Westerlund Panke.

De viktigaste resultaten hittills av GI:s verksamhet är erhållandet av medel från Vetenskapsrådet (5 år) för att utveckla och driva excellenscentret GEXcel, en mycket lyckad satsning som nu lett vidare till etableringen av det mer permanenta GEXcel-kollegiet, samt ett nytt VR-finansierat 5-årigt projekt (2012-2016) som nu pågår. Andra aktiviteter är samverkan om forskarskolan InterGender samt olika forskningsstrategiska aktiviteter tillsammans med de andra genusvetenskapliga excellenscentra i Umeå och Uppsala.