CHAMP - Center for Health and Medical Psychology

MOT - en arbetsplatsinsats för att förebygga sjukskrivning för smärt- och stressrelaterad ohälsa

Vi söker just nu deltagare till en studie om att förebygga sjukskrivning för stress- och smärtrelaterad ohälsa. I studien kommer två arbetsplatsinsatser jämföras, båda syftar till att öka kompetensen hos arbetsledare att bemöta medarbetare som har stress- och/eller smärtrelaterad ohälsa. Om du som arbetsledare medverkar i studien kommer även dina anställda erbjudas en insats som del av arbetet i att motverka stress- och/eller smärtrelaterad ohälsa.

Vi söker deltagare som:

  • har en arbetsledande position som första linjens chef
  • är anställd inom en verksamhet där Regionhälsan är företagshälsovård
  • vill lära dig bemöta stress- och smärtrelaterad ohälsa hos dina medarbetare

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Stress- och smärtrelaterad ohälsa är vanliga orsaker till långtidssjukskrivning, och det behövs bättre förebyggande insatser. Tidigare studier har visat att liknande psykologiska mekanismer kan bidra till utvecklandet av både stress- och smärtrelaterad ohälsa. Det är vanligt att problemen förekommer samtidigt, det vill säga att samma person upplever svårigheter med både stress och smärta. Därför är syftet med projektet att jämföra två olika arbetsplatsinsatser som förebyggande åtgärder mot stress- och smärtrelaterad ohälsa (t ex ont i rygg och nacke, trötthet, upplevelse av stress). Vi kommer undersöka effekter på sjukskrivning samt hur mående och stress påverkas hos både arbetsledare och medarbetare. Studien genomförs i samarbete med Regionhälsan. Forskningshuvudman för projektet är Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) vid Örebro universitet.

Vad gör vi?

Frivilliga arbetsledare och medarbetare som har Regionhälsan som företagshälsovård kommer slumpmässigt erbjudas en av två insatser: 

Grupp a) träffas i mindre grupper med arbetsledare, alt. medarbetare (3 gånger à 2 tim) med fokus på bestämda teman som kommunikation och problemlösning. Utbildade psykologer leder grupperna. Fokus ligger på arbetsplatsens roll och mellan träffarna arbetar man med hemuppgifter.

Grupp b) erbjuds två forskningsbaserade föreläsningar (2 gånger à 1 tim) om riskfaktorer och åtgärder vid stress- och smärtrelaterad ohälsa. Utbildade psykologer håller föreläsningarna.

Insatsen löper under ca 5 veckors tid. Som komplement till träffarna erbjuds samma material via webben. För att undersöka effekten kommer systematisk utvärdering ske med mätningar före och efter insatsen.

Är du intresserad av att delta?

Om du är intresserad av att delta så kan du kontakta This is an email address. Vi bokar då ett informationssamtal över telefon med en av våra medarbetare som informerar dig om studien och vad deltagandet innebär. Om du fortsatt är intresserad av deltagande informeras dina medarbetare vid ett tillfälle som passar er, där de som upplever symptom på stress och/eller smärta erbjuds att delta i projektet. 

Innebär deltagande några risker?

En risk som deltagandet kan medföra är att frågor möjligen kan upplevas som obehagliga eller integritetskränkande då de handlar om ditt mående och din arbetssituation. I studien används dock välbeprövade enkäter där inga sådana problem har dokumenterats. Om du ändå skulle uppleva obehag kan du vända dig till projektansvariga eller projektgruppens psykologer.

Det finns även en risk att du kommer att uppleva situationen vid gruppträffarna som integritetskränkande då deltagare i grupperna kommer att kunna identifiera varandra. Dessa risker är inbyggda i insatsens syfte och därför svåra att förebygga. Däremot läggs stor vikt på gruppledarnas bemötande, alla utbildade psykologer, och att inga deltagare talar om det som kommer fram utanför grupperna. Vår erfarenhet är att det finns stort behov av att få utrymme att tala om och dela med sig av svårigheter och utmaningar, som kan väga upp för det eventuella obehag deltagandet kan orsaka. Studien har genomgått etisk prövning hos regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem Endast personer i forskargruppen har tillgång till data och personuppgifter. Enkäterna avkodas så att enskilda svar inte kan kopplas samman med personuppgifter. Kodlistan med identifierande personuppgifter (vilken kod som hör till vilka personuppgifter) förvaras i låsta säkerhetsskåp separat från den inhämtade informationen. När resultat från studien rapporteras sker detta på gruppnivå och på ett sätt så att det inte går att identifiera enskilda deltagare. Informationen vi samlar in sparas minst 10 år efter datainsamlingen är avslutad. Hanteringen av information sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Institutionen för JPS, Örebro universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Ida Flink, projektansvarig forskare, på This is an email address eller 019-30 37 40. Dataskyddsombud nås på This is an email address. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Fler frågor?

Om du undrar något om studien så kontakta gärna huvudansvarig forskare, docent och leg psykolog Ida Flink (This is an email address), projektsekreterare Rebecca Lennartsson (This is an email address) eller maila This is an email address

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman: Örebro universitet

Samarbetspartner: Regionhälsan, Region Örebro Län

Projektsekreterare och psykolog: Rebecca Lennartsson

Ansvarig forskare: Docent och leg. psykolog Ida Flink