This page in English

Forskningsmiljö

CUReS - Centrum för urbana och regionala studier

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Mats Lundmark

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) är en forskningsmiljö vid Örebro universitet.

Vi forskar om städer och regioner i ett brett och mångvetenskapligt perspektiv. Vi är ett tjugotal forskare och forskarstuderande som representerar ämnena kulturgeografi, sociologi, historia, statskunskap, medie- & kommunikationsvetenskap, socialt arbete, psykologi, folkhälsovetenskap, biologi och arkitektur. Utifrån dessa ämnen studerar vi människans förhållande till den byggda och planerade miljön.

Särskilt uppmärksammar vi samhällsplaneringens roll för hållbar utveckling. Vid sidan av forskningen ingår vi också i nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter om stads- och regionforskning i Sverige och utomlands.

Centrum för urbana och regionala studier har för närvarande tre tematiska fält inom vilka den huvudsakliga forskningen sker:

Utveckling och stagnation i städer och regioner

Inom temat studeras socio-ekonomiska förändringsprocesser i det urbana och regionala landskapet, som exempelvis nätverkspolitik och regionala partnerskap, lokala villkor för kvinnors företagande och kulturlivets och kulturarvets betydelse för regional och urban utveckling. Forskningen behandlar också frågor om kunskapsöverföring och mobilitet. Inom området finns samarbeten med både lokala aktörer och internationella institutioner.

Plats och identitet

Inom detta tema studeras hur människor individuellt och kollektivt relaterar till platser, såväl fysiska platser (en by, en stadsdel, en region) som föreställda platser (marknadsföringens rum, symboliska platser). Forskningsområdet lyfter fram de rumsliga aspekterna av sociala och politiska förändringsprocesser under senare tid: förhållandet mellan privat och offentligt, segregation och integration, trygghet och säkerhet. Vilka konsekvenser får mötet mellan en tidigare samhällsstyrning och ett nyare marknadstänkande för urban och regional politik och hur påverkar det medborgarna?

Samhälle, klimat och miljö

Inom temat ställs frågor om riskhantering, reglering och styrning i klimat- och miljöpolitiska frågor på olika nivåer. Forskningen intresserar sig också för människans förhållande till naturen och relationen mellan vetenskap och politik, produktion, förmedling och tillägnande av kunskap, och mediernas roll för att påverka bilden av hur miljö- och klimatförändringar hanteras på både samhälls- och individnivå. Forskarna inom temat är även drivande i det universitetsövergripande Nätverket för samhällsvetenskapliga studier av klimatförändringar.