This page in English

Forskningsmiljö

DGc - Center for Democratic Government in Change

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Jan Olsson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Det demokratiska styrelseskicket är en av vår tids viktigaste innovationer, som under de senaste decennierna har ställts inför flera utmaningar. Globalisering, försvagat förtroende och minskat deltagande är några av dem. För att säkra, förbättra och utveckla det demokratiska styrelsesättet måste nya utmaningar och möjligheter hanteras på ett klartänkt sätt. Forskningsmiljön Center for Democratic Government in Change (DGc) vid Örebro universitet antar utmaningen genom att bidra med högkvalitativ forskning i samverkan med statsmakter, myndigheter och medborgarorganisationer. Forskningsmiljön har sin bas i statskunskapen men samarbetar med andra ämnen inom det samhällsvetenskapliga området. DGc har som mål:

  • att beskriva och analysera reformer och förändringsprocesser med hög relevans för det demokratiska styret på olika nivåer och i olika länder, samt att kritiskt granska de konsekvenser dessa reformer och förändringsprocesser får ur såväl en demokratisk som politisk synvinkel.
  • att förstå och förklara reformtrender och förändringsprocesser av relevans för det demokratiska styret och att särskilt synliggöra kontextuella faktorer som tenderar att främja eller bromsa en förändring (förändrings- och stabilitetsdimensionen).
  • att konstruktivt och i samarbete med praktiker bidra till att utveckla och testa reformer, med avsikt att överbrygga klyftan mellan medborgare och folkvalda.

Med en kritisk och konstruktiv ansats undersöker vi reformer som initieras uppifrån men även förändringsprocesser som gror på gräsrotsnivå. De verkligt innovativa förändringarna kan utvecklas i helt olika sammanhang och är svåra att förutse. Ambitiösa reformsatsningar och deras utfall utsätts för kritisk granskning och analys, men vi deltar också i samtal kring olika reformalternativ och söker nya vägar framåt. Vi vill som samhällsforskare inte vara passiva åskådare utan vill istället vara en aktiv del i offentliga samtal och bidra med idéer och resonemang utifrån en högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning.

Forskning bedrivs inom två sammanlänkade forskningsinriktningar:

Politiskt deltagande, demokrati och medborgerligt samhällsengagemang

Styrning, policy och offentliga institutioner