This page in English

Forskningsmiljö

DGc - Center for Democratic Government in Change

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Jan Olsson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Det demokratiska styrelseskicket är en av vår tids viktigaste innovationer, som under de senaste decennierna har ställts inför flera utmaningar. Globalisering, försvagat förtroende och minskat deltagande är några av dem. För att säkra, förbättra och utveckla det demokratiska styrelsesättet måste nya utmaningar och möjligheter hanteras på ett klartänkt sätt. Forskningsmiljön Center for Democratic Government in Change (DGc) vid Örebro universitet antar utmaningen genom att bidra med högkvalitativ forskning i samverkan med statsmakter, myndigheter och medborgarorganisationer. Forskningsmiljön har sin bas i statskunskapen men samarbetar med andra ämnen inom det samhällsvetenskapliga området. DGc har som mål:

  • att beskriva och analysera reformer och förändringsprocesser med hög relevans för det demokratiska styret på olika nivåer och i olika länder, samt att kritiskt granska de konsekvenser dessa reformer och förändringsprocesser får ur såväl en demokratisk som politisk synvinkel.
  • att förstå och förklara reformtrender och förändringsprocesser av relevans för det demokratiska styret och att särskilt synliggöra kontextuella faktorer som tenderar att främja eller bromsa en förändring (förändrings- och stabilitetsdimensionen).
  • att konstruktivt och i samarbete med praktiker bidra till att utveckla och testa reformer, med avsikt att överbrygga klyftan mellan medborgare och folkvalda.

Stor vikt läggs vid innovationer på demokratiområdet såsom e‑demokratisatsningar och deliberativ planering; kursändringar inom viktiga politikområden såsom miljö, utbildning, ungdomar, social välfärd och jämställdhetsintegrering; utveckling av nya politikområden såsom säkerhet och klimatförändringar; nya former av offentlig organisering som till exempel offentlig-privat samverkan och inrättandet av så kallade one-stop shops; förändrade roller och relationer mellan politiker och tjänstemän samt medborgares förändrade attityder och beteenden, till exempel i form av nya medborgarengagemang, deltagandeformer och påverkansstrategier.

Med en kritisk och konstruktiv ansats undersöker vi reformer som initieras uppifrån men även förändringsprocesser som gror på gräsrotsnivå. De verkligt innovativa förändringarna kan utvecklas i helt olika sammanhang och är svåra att förutse. Ambitiösa reformsatsningar och deras utfall utsätts för kritisk granskning och analys, men vi deltar också i samtal kring olika reformalternativ och söker nya vägar framåt. Vi vill som samhällsforskare inte vara passiva åskådare utan vill istället vara en aktiv del i offentliga samtal och bidra med idéer och resonemang utifrån en högkvalitativ samhällsvetenskaplig forskning.

Här kan du läsa verksamhetsplaner för DGc samt Statskunskap.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt