This page in English

Forskningsmiljö

Social Work Studies

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Åsa Källström

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningen inom miljön Social Work Studies i socialt arbete vid Örebro universitet behandlar på ett eller annat sätt sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner.

Forskningen i miljön bedrivs inom följande teman:

Barns och ungas relationer 
Barns och ungas relationer (BUR) är en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar mekanismer som främjar barns utveckling och välmående. Inom forskargruppen studeras olika typer av relationer i barns och ungas liv med särskilt fokus på våldsamma, konfliktfyllda och kränkande respektive stödjande, hjälpande och utvecklande relationer samt olika kontexter där dessa äger rum. Eftersom barn och unga är involverade i flera olika relationer och interaktioner som är viktiga för deras utveckling och välbefinnande, tillämpar vi ett holistiskt perspektiv som fokuserar på de underliggande processerna som kan förklara barns och ungas utsatthet eller positiva utveckling ur flera olika perspektiv. Gruppens forskning syftar till att ligga i framkant av teoretisk utveckling samt kliniska tillämpningar.

Kontakt: Åsa Källström
E-post: This is an email address

Globalisering, migration och social sammanhållning
Forskningstemat fokuserar på socialt arbete i en globaliserad värld där det sociala arbetets globala (internationella och transnationella) sammanhang beaktas och studeras. Forskningen inriktar sig på det sociala arbetets roll och funktion i migrations- och integrationsrelaterade frågor och välfärdsutmaningar. Forskningen inom temaområdet behandlar frågor som ökade globala och lokala sociala problem, välfärdsstatens och det sociala arbetets förändring, marginalisering, rasism och diskriminering av olika grupper i samhället. Med utgångspunkt i tron på det sociala arbetet som en rättviseprofession inkluderar forskningsområdet även studier om nya sociala rörelser och praktiker för social rättvisa och mot välfärdens (om)strukturering.

Kontakt: Jessica H Jönsson
E-post: This is an email address

Profession och organisation av socialt arbete
Profession och organisation i socialt arbete (PrOSA) är en forskargrupp inom ämnet Socialt arbete. Gruppmedlemmarna intresserar sig för organisering och styrning av välfärdsprofessioner och yrkesgrupper inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Till området hör forskning om socialt arbete inom välfärdsstaten och civilsamhället. Forskningen berör olika verksamheter så som socialtjänstens individ- och familjeomsorg, institutionsvård, äldreomsorg samt asyl- och flyktingmottagande, liksom samarbeten mellan offentlig sektor och det civila samhällets aktörer. Forskningen omfattar studier på individ-, grupp- och samhällsnivå, med bredd i förekommande metoder, teoretiska perspektiv och intresseområden, samt berör både interventioner och förebyggande insatser.

Kontakt: Anna Petersén
E-post: This is an email address

Äldre och åldrande
Forskningen inom detta tema fokuserar på sociala aspekter av äldre och åldrande vad gäller t.ex. formell omsorg, dvs. organisations- och ledarskapsfrågor och informell omsorg, dvs. frågor om familj och anhörigomsorg. Forskningen i detta tema fokuserar också på frågor som livslopp och funktionshinder, olika former av utsatthet, sociala aspekter av att pensioneras samt frågor om migration.

Kontakt: Maria Bennich
E-post: This is an email address