This page in English

Forskningsmiljö

YeS - Youth & Society

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Barn och ungdom
  • Medborgarbildning
  • Politisk socialisation
  • Samhällsengagemang
  • Unga vuxna

I forskningsmiljön YeS studeras hur tonåringar och unga vuxna utvecklas i förhållande till det omgivande samhället ur olika aspekter. Forskningen sker i två forskargrupper.

I forskargruppen Center for Developmental Research (CDR) arbetar forskare med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Fokus ligger på sen barndom, tonåren och de tidiga vuxenåren. Mycket av CDR:s ungdomsforskning handlar om att förstå utvecklingen av problem av såväl externaliserande som internaliserande karaktär hos ungdomar, föräldraskap, kamratrelationer, samt kontextuella förutsättningar för god eller bristande social och psykologisk anpassning. Projektet har utvecklat flera longitudinella databaser för att undersöka hur människor förändras över tid. Ett annat fokus är att utvärdera interventioner och insatser som kan förhindra negativa utvecklingar över tid.

I CIVIC forskar statsvetare kring demokratiutveckling, samhällsengagemang och demokratisk skolning i vid mening. Inom projektet Politisk Socialisation samarbetar CIVIC 2009-2016 med utvecklingspsykologer i CDR samt med media- och kommunikationsvetare kring frågor hur ungdomars och unga vuxnas intresse för politik och olika former samhällsengagemang utvecklas över tid. För det ändamålet har man utvecklat en longitudinell databas som omfattar rapporter från unga människor i åldern 13 till 30 år, deras bästa kompisar samt deras föräldrar.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt