This page in English

Forskningsmiljö

Äldres hälsa och livsvillkor - från cell till samhälle

Forskningsmiljön sträcker sig från grundforskning på cellnivå till studier av äldres hälsa och livsvillkor i samhället. Mycket av den forskning som bedrivs bygger även på att forskarna samarbetar med dem det berör, äldre personer, deras anhöriga, vård och omsorgspersonal samt ledare i äldreomsorgen. I forskningsmiljön bedrivs forskning inom följande områden:

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsområden

  • Aktivt liv
  • Arbetsorganisation
  • Fysisk akivitet
  • Nutrition
  • Personcentrerad vård
  • Äldres hälsa och livssituation

Forskningsmiljön etablerades under 2012 för att i ett första steg samla den forskning som bedrevs inom området vid dåvarande Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin (IHM) vid Örebro universitet. Utgångspunkten var en bred multidisciplinär forskning som skulle bedrivas utifrån tvärvetenskapliga problemformuleringar och från ett tydligt kunskapsbehov hos de olika medverkande intressenterna.

Medverkande forskare föreläser på grund-, avancerad och forskarnivå. I dagsläget vilar forskningsmiljön på två olika forskargrupper, Nutrition and Physical Activity Research Centre (NUPARC) och Person-Centred Care (PCC). Ett nära samarbete finns även med forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI). Goda kontakter och ett nära samarbete är också etablerat med närliggande kommuner, landsting och den privata sektorn.