This page in English

Forskningsmiljö

Äldres hälsa och livsvillkor - från cell till samhälle

Forskningsmiljöns fokus sträcker sig från grundforskning på cellnivå till studier av äldres hälsa och livsvillkor i samhället. I miljön bedrivs forskning inom följande områden: Magens betydelse för ett hälsosamt åldrande, Personcentrerad vård och arbetsorganisation inom äldrevården samt klinisk forskning om kroniska sår och tillstånd som är förknippade med hudens skörhet.

Bilden visar tre damer med färglada badmössor. De ser glada ut.

The Ageing Gut

Magens betydelse för ett hälsosamt åldrande

En bild av solbelysta löv.

Personcentrerad vård

och arbetsorganisation inom vården av äldre personer

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsområden

  • Aktivt liv
  • Arbetsorganisation
  • Fysisk akivitet
  • Kroniska sår och hudens skörhet
  • Nutrition
  • Personcentrerad vård
  • Äldres hälsa och livssituation

Utgångspunkten för forskningsmiljön är en bred multidisciplinär forskning som bedrivs utifrån tvärvetenskapliga problemformuleringar och från ett tydligt kunskapsbehov hos de olika medverkande intressenterna. The Aging Gut fokuserar på magens betydelse för ett hälsosamt åldrande. Personcentrerad vård fokuserar på hur en personcentrerad vård kan utvecklas inom äldreomsorgen som ofta baserar sig på den subjektiva upplevelsen hos de som är inblandade. Swedish Centre for Skin and Wound Research fokus är klinisk forskning kring kroniska sår och tillstånd som är förknippade med hudens skörhet.

Fokus inom forskningsmiljön ligger även på att implementera den forskning som bedrivs och ett nära samarbete är etablerat med närliggande kommuner, regionen och den privata sektorn.

Flera av de medverkande forskarna föreläser på grund-, avancerad och forskarnivå. 

Forskningsprojekt

Pågående projekt