This page in English

Forskningsmiljö

Centre for Perioperative Nursing (CPoN)

Det övergripande syftet med forskningsmiljön är att testa olika instrument och metoder för att förbättra den perioperativa omvårdnaden för den kirurgiska patienten och därmed att öka patientsäkerheten och patienttillfredsställelsen.

Forskningsmiljön är multidisciplinär med forskare inom omvårdnad, informatik, systemvetenskap, datavetenskap, biomedicin, medicin och hälsoekonomi. 
I forskningsmiljön bedrivs forskning inom följande områden: 

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Elisabeth Ericsson

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsmiljön etablerades under 2012 för att i ett första steg samla den forskning som bedrevs inom området vid Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin (IHM) vid Örebro universitet. Det övergripande syftet är att testa olika interventioner för att förbättra den perioperativa (dvs före- under och efter en operation) vården och omvårdnaden för den kirurgiska patienten och därmed öka patientsäkerheten och patienttillfredsställelsen. Vidare att via subjektiva utfallsmått (Patient-reported-outcomes-measures, PROM) och beskrivningar av patientens upplevelser finna förklaringar, orsaker och samband i patientens pre-intra och postoperativa vård och återhämtning. Samt att också utveckla E-hälsolösningar för att öka patientdelaktighet, vårdkvalitén och möjliggöra nationella jämförelser.

Forskningsmiljön är multidisciplinär med forskare inom omvårdnad, informatik, systemvetenskap, datavetenskap, biomedicin, medicin och hälsoekonomi. Studier med hälsoekonomisk, psykometrisk, explorativ, kvalitativ och randomiserad kontrollerad design används. Forskningssamarbete sker nationellt och internationellt samt i ett nära samarbete ett It-företag.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt