This page in English

Forskningsmiljö

Forskning och ekonomi för folkhälsans praktik, policy och politik (FEF-3P)

En jämlik hälsa för ett hållbart samhälle genom praktiknära preventionsforskning. Det förutsätter tydlig samverkan och ett respektfullt partnerskap och innefattar bland annat forskning om internationell hälsa, skadeprevention, ANDT samt barn och unga. Forskning bedrivs genom effektstudier, hälsoekonomisk analys och implementeringsforskning.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Mikael Quennerstedt

Inom forskningsmiljön Forskning och ekonomi för folkhälsans praktik, policy och politik (FEF-3P) bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom folkhälsoområdet med ett hälso- och säkerhetsfrämjande perspektiv. Miljön bedriver praktiknära forskning och samverkan mellan forskare, praktiker och beslutsfattare ingår i många projekt. Participatoriska forskningsansatser utvecklas inom gruppen. Inom folkhälsoforskningen är befolkningsperspektivet centralt. Våra forskningsfrågor kräver ofta mixade forskningsmetoder där kvalitativa och kvantitativa ansatser kompletterar varandra. Ett omfattande samarbete sker med andra forskare och praktiker nationellt och internationellt. Till forskningsmiljön har externa forskare affilierats.

Utmärkande drag är ett starkt engagemang i att kunskap omsätts till handling. Valet av forskningsfrågor handlar ofta om identifierade kunskapsluckor där forskargrupper samarbetar med praktiker för gemensam praktiknära kunskapsutveckling. Forskningen omfattar problemanalys, programplanering, implementering och utvärdering samt programuppföljning. Genom vår forskning vill vi bidra till ett mer kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt