This page in English

Forskningsmiljö

Funktionsnedsättning och samhälle

Fällda träd över en väg.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Stephen Widen

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap
  • Medicin

Forskningsområden

  • Funktionshinder
  • Funktionsnedsättning

En inkluderande, tvärvetenskaplig och kompetensutvecklande forskningsmiljö med betydande genomslag för en kunskapsbaserad samhällsutveckling för personer med funktionsnedsättning. 

Forskningsmiljön består av en sammanslutning av forskare och doktorander som bedriver forskning inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet funktionsnedsättningar och funktionshinder. Forskningsmiljön är nära anknutet till forskarutbildningsämnet ”Funktionsnedsättning och samhälle”. Örebro universitet samarbetar med Linköpings universitet och Jönköping University som tidigare ingick som sammarbetsparterns i dåvarande Institutet för Handikappvetenskap (IHV).

Vår forskningsmiljö vill skapa förutsättningar för en forskning som utnyttjar den potential som ett tvärvetenskapligt förhållningssätt innebär vid analys av komplexa fenomen. Problemställningar rörande funktionsnedsättning och funktionshinder kan inte fullt ut analyseras inom enskilda discipliner eller kunskapsområden utan bör beforskas i en forskningsmiljö som till sin karaktär är tvärvetenskaplig.

Syftet med forskningen är att belysa olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder med ett fokus på ett bio-psyko-socialt perspektiv på funktionsnedsättningar och funktionshinder. Inom forskningsmiljön studeras samspelet mellan varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar och olika hinder och möjligheter som kan motverka respektive underlätta individens fulla deltagande i samhället på lika villkor som andra. 

Avslutade projekt