This page in English

Forskningsprojekt

"Hur vet vi att det blir bättre?" Framtagande av mått för indikatorer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Samordningsförbundens uppdrag är att genomföra finansiella samordningsinsatser som syftar till att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete (Lag om finansiell samordning § 2). Vikten av att finansiella samordningen följs upp och utvärderas poängterades i förarbetet till lagstiftningen, och det ingår samordningsförbundens uppgifter är att svara för uppföljning och utvärdering av insatser (Lag om finansiell samordning § 7).

Med det som utgångspunkt och för att möjliggöra gemensamma longitudinella mätningar och uppföljningar av samordningsförbundens verksamhet startade hösten 2012 ett utvecklingsarbete, initierat av tre samordningsförbund, för att ta fram egenskaper och områden som kännetecknar god samverkan.

Sammanlagt 26 stycken mätpunkter som representerade femton (15) kärnindikatorer utvecklades under 2014. Projektet ”Hur vet vi att det blir bättre? Framtagande av mått för indikatorer inom den finansiella samordningen” finansierades av Socialdepartementet (se beslut  S2014/4854/SF ) (Kammarkollegiets diarienummer 10.2-3865-14).

Övergripande avser kärnindikatorerna och dess mätpunkter att spegla egenskaper som god finansiell samordning bör innehålla, och bland dessa avser tio processindikatorer att fånga hur väl genomförandet av insatser sker och fem stycken effektindikatorer med vilket resultat. Fyra nivåer omfattades; samhälle, organisation, personal och deltagare. Resultatet från projektet kan sammanfattas i följande punkter:

  • Operationalisering i form av 26 mätpunkter för de 15 tidigare identifierade kärnindikatorerna som ska påvisa framgångsrik samverkan inom ramen för den finansiella samordningen.
  • Spridning och breddad kunskap kring de framtagna kärnindikatorerna.
  • Brett samarbete mellan samordningsförbund, forskare, nationella aktörer och brukarorganisationer i arbetet med vidare användning av de 15 kärnindikatorerna i samordningsförbundens uppföljningsarbete.
  • Skapande av en referensgrupp för en pilotstudie där mätpunkter för de 15 kärnindikatorerna prövas i reell miljö.

Det arbete som genomförts hittills innebär att det finns potential att genomföra lokal och nationell uppföljning av finansiell samordning på både process- och effektnivå. Användning av kärnindikatorerna ger underlag för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser.

Finansiärer