This page in English

Forskningsprojekt

Attityder till personer med funktionsnedsättning och interventioner för att påverka attityder

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektets mål är att genomföra en systematisk kunskapsöversikt avseende attityder till personer med funktionsnedsättning och interventioner för att påverka attityder. Rapporten utgör utgångspunkt i Myndigheten för delaktighets (MFD) arbete att utveckla kunskapsundersbyggda strategier för att långsiktigt höja medvetenheten i samhället och skapa förutsättningar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta jämlikt i samhället. En litteratursökning i relevanta databaser genomfördes i augusti 2015 och resulterade i 19 nyare översiktsartiklar av tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet baserade på 774 originalstudier. De huvudsakliga slutsatser som kan dras av studierna är att trots att allmänhetens faktabaserade kunskaper ökat markant så kvarstår attitydbarriären.