This page in English

Forskningsprojekt

Hörselförändringar hos gravida kvinnor efter ryggbedövning som komplicerats med lägesberoende huvudvärk och effekten av blodinjektion.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Lägesberoende huvudvärk är en av komplikationerna efter ryggbedövning. Huvudvärken är så gott som invalidiserande i 75 % av fallen. Huvudvärken är svår i sin karaktär och är förknippade med andra symtom som illamående, hörselförändringar, värk i nacken samt synförändringar. Dessa symtom kan försvåra interaktionen mellan den nyblivna modern och nyfödda barnet. Enligt en undersökning från 2008 drabbades 900 kvinnor i Norden av denna komplikation vilket innebär att cirka 1 % av dem som har fått ryggbedövning drabbas av lägesberoende huvudvärk.
Mekanismen bakom huvudvärken är inte klarlagd. Hypoteser man återkommande diskuterar är att man i samband med utförandet av ryggbedövningen ofrivilligt punkterar den yttersta hjärnhinnan som omsluter ryggmärgskanalen. Genom denna punktion läcker sedermera ryggmärgsvätska. Detta läckage i sin tur leder till låga tryck förhållanden i hjärnan och dragning i smärtkänsliga strukturer och därmed huvudvärk.
Diagnosen, lägesberoende huvudvärk, ställs genom kliniska undersökningar och därför är diagnostiken enbart subjektivt. Med tanke på att allvarliga sjukdomstillstånd som t.ex. hjärnblödning kan imitera samma symtomatologi är det viktigt att en objektiv metod för diagnosen av huvudvärk utvecklas. Flera studier har tidigare visat att en indikator på läckage kan vara en momentan sänkning av hörselförmåga.
Behandlingen är effektiv dock förknippad med stor misslyckande frekvens om den utförs under första dygnet efter själva punktionen. Med anledning av detta behandlas patienterna med konservativa metoder (smärtstillning med värktabletter, vätsketerapi samt sängläge) under första dygnet innan de erbjuds behandling med blodinjektion. Behandlingen innebär injektion av 15-30 milliliter av patientens eget blod i ryggen. Blodinjektion är en rutin behandling i dagens sjukvård för patienter med lägesberoende huvudvärk efter ryggbedövning. Efter behandlingen upplever cirka 75 % av patienterna symtomlindring momentant. Resterande grupp kan behöva ytterligare en behandling med blodinjektion.
I denna studie kommer vi därför att mäta nedsatt hörsel noggrant. Detta kommer att ske med såväl psykoakustiska som elektrofysiologiska tester. En del av dessa tester kommer att göras bedside. Vi vill göra hörselmätningar på nyförlösta kvinnor som drabbats av lägesberoende huvudvärk i samband med ryggbedövning på förlossningsavdelningen. Mätningarna kommer att göras före och efter behandling med blodinjektion för att dessutom utvärdera effekten av denna behandling på hörselförändringar. Liknande hörselmätningar kommer att göras på två kontrollgrupper. Ena gruppen har fått ryggbedövning i samband med sin förlossning utan några komplikationer. Den andra gruppen består av kvinnor som inte fått någon ryggbedövning.
Vi tror att med hjälp av denna studie kunna skapa bättre möjligheter för säkrare diagnostik och behandling av denna grupp av patienter.
Publikationer
Darvish B, Gupta A, Alahuhta S, Dahl V, Helbo-Hansen S, Thorsteinsson A, Irestedt L, Dahlgren G. Management of Epidural Analgesia and Postdural puncture headache in the labour ward – A Nordic survey. Acta Anaesthesiologica Scandinavia 2011; 55: 46-53.

Post-dural puncture headache (PDPH) is one of the complications after epidural analgesia. The headache is virtually disabling in 75% of cases and sometimes associated with additional symptoms such as nausea, hearing changes, neck stiffness, and abnormal vision. These symptoms may complicate the interaction between the mother and the newborn. According to our previous study from 2008, almost 900 women suffered from positional headache in the Nordic countries, which is approximately 1% of those parturient who had an epidural.

The mechanism of headache is not clear. The current hypothesis is that during performance of epidural analgesia, there is an accidental puncture of the outer meninges surrounding the spinal canal. Spinal fluid leaks through this puncture, which in turn leads to low intracranial pressure and traction in pain-sensitive structures followed by headache.

The diagnosis of PDPH is clinical and therefore subjective. Given the serious medical conditions such as cerebral hemorrhage which can mimic the same symptomatology, it is important that an objective method for the diagnosis of headache is developed. Several studies have shown that one indicator of cerebro-spinal fluid leakage is an instantaneous reduction in hearing ability.

In this study, we therefore plan to investigate the extent of hearing loss in parturients with PDPH. This will be done using both psycho-acoustic as well as electrophysiological tests. The tests for hearing loss will be done before and after standardized management of PDPH using blood patch in order to further evaluate the effect of this treatment on auditory changes. Auditory tests will be done in two control groups at similar time points, those who received epidural analgesia during labor without any complications and those who did not receive epidural analgesia during labor.

We hope to be able to provide objective diagnosis of post-dural puncture headache and thereby provide safer diagnosis and treatment of this group of patients.
Publications:
Darvish B, Gupta A, Alahuhta S, Dahl V, Helbo-Hansen S, Thorsteinsson A, Irestedt L, Dahlgren G. Management of Epidural Analgesia and Postdural puncture headache in the labour ward – A Nordic survey. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2011; 55: 46-53.


 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Region Stockholm
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Bijan Davish , Karolinska Sjukhuset
  • Gunnar Dahlgren
  • Lars Irestedt, Karolinska institutet