This page in English

Forskningsmiljö

Institutet för Handikappvetenskap (IHV)

Fällda träd över en väg.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Stephen Widen

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap
  • Medicin

Forskningsområden

  • Funktionshinder
  • Funktionsnedsättning

Forskningsmiljön sammansluter forskare inom olika delar av funktionshinderforskningen samt forskare och doktorander inom Institutet för Handikappvetenskap (IHV). Institutet etablerades 2000 i ett samarbete mellan Linköpings och Örebro universitet. Från och med 2012 ingår även Högskolan i Jönköping i detta samarbete. IHV tillhandahåller en forskarutbildning som är ledande i Europa inom handikappvetenskap genom en omfattande funktionshinderforskning och sitt breda tvärvetenskapliga angrepssätt. IHV vill skapa förutsättningar för en forskning som utnyttjar den potential som ett tvärvetenskapligt förhållningssätt innebär vid analys av komplexa fenomen. Problemställningar rörande funktionsnedsättning och funktionshinder kan inte fullt ut analyseras inom enskilda discipliner eller kunskapsområden utan bör beforskas i en forskningsmiljö som till sin karaktär är tvärvetenskaplig. Syftet med forskningsmiljön är att belysa de olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas samt berikas av varandra.

Forskningsmiljön behandlar funktionsnedsättning och funktionshinder i ett biopsykosocialt perspektiv. Inom forskningsmiljön studeras samspelet mellan varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar och olika hinder och möjligheter som kan motverka respektive underlätta individens fulla deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Institutet för handikappvetenskap

HEAD Forskarskola

CHILD

Forskningsprojekt