This page in English

Forskningsprojekt

Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Bakgrund
Kompetenta familjer med ungdomar är ett forskningsprojekt som utformades i samspel mellan forskare i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet och Folkhälsoförvaltningen för Karlskoga och Degerfors kommuner.
 
Syfte
Projektet syftar till att utveckla en samlad strategi för familjestöd som sedan sprids som ett gott exempel lokalt, regionalt och nationellt. Fokus har varit på familjer med barn i åldrarna 10-20 år. Genom projektet ska familjestödsaktiviteter som bedrivs och önskas synliggöras och former för framgångsrik samverkan ska identifieras. Projektet ska också bidra till kunskap om effektiva kommunikationssätt för att skapa bättre förutsättningar för ett familjestöd för alla föräldrar.
 
Metod
Projektet bygger på en participatorisk ansats där olika intressenter, såsom ungdomar, föräldrar och verksamhetsföreträdare, deltar i kunskapsutvecklingen.
 
Forskningsprojektet omfattar tre övergripande delar:
 I. Verksamhetsuppföljning
II. Behovsanalys
III. Samverkan, kommunikation och metodutveckling för att skapa en strategi för familjestöd till alla.
 
Inom dessa tre övergripande områden finns totalt nio delstudier och två syntesstudier.
 
I. Verksamhetsuppfölning
De tre första delstudierna handlar om att följa upp olika verksamheter som arbetar med att stödja föräldrar och/eller stärka dem i sitt föräldraskap. I delstudie 1 genomfördes en kartläggning av det befintliga familjestödet som erbjuds i Karlskoga och Degerfors. I delstudie 2 studerades vilka föräldrar som deltar i familjestödet genom att föräldrar som deltog på tematiska föräldramöten erbjöds att besvara en enkät om familjens socioekonomiska bakgrund. I delstudie 3 intervjuades föräldrar och verksamhetsföreträdare för att få en fördjupad bild av vilka aktörer som verkar inom området, vilka metoder som används, vilka familjer som väljer att delta, vilken prioritering av föräldrakontakter och familjestöd som görs inom de båda kommunerna samt vilka erfarenheter av familjestöd som deltagande föräldrar har.
 
II. Behovsanalys
En annan viktig del i forskningsprogrammet har varit att förstå hur föräldrar och ungdomar ser på familjen, föräldrarollen och familjelivet samt vilka behov och önskemål som finns när det gäller familjestöd. Inom delstudie 4 har ungdomar i åldern 16-17 intervjuats kring detta. Elever i årskurs 6 och år 1 på gymnasiet fick också skriva en uppsats om vad som kännetecknar en bra familj. Delstudie 5 var en surveyundersökning där föräldrar till samtliga ungdomar födda 1996, 1998, 2000 och 2002 i Karlskoga och Degerfors kommuner inbjöds att delta. Enkäten bestod dels av frågor som handlade både om familjelivet generellt och dels av frågor som berörde barnet som var fött det utvalda årtalet. Enkäten behandlade också föräldrars syn på vad en bra familj är och vad man som förälder och som familj behöver för att stärkas.
 
III. Samverkan, kommunikation och metodutveckling för att skapa en strategi för familjestöd till alla
De två delstudierna 6 och 7 är fallstudier över den samverkan och kommunikation som sker i Karlskoga respektive Degerfors kommun när det gäller familjestöd. Inom delstudie 8 har flera försök gjorts för att på nya sätt nå och engagera fler föräldrar i kommunens familjestöd, bland annat har diskussioner förts kring arbetsplatsen som arena för familjestöd. Delstudie 9 har fokuserat ideal och realitet i kommunikationen kring kommunernas familjestöd. Bland annat har en Familjeguide tagits fram som synliggör kommunens befintliga familjestöd.
Alla nio delstudier utgör också underlag till de två syntesstudierna inom programmet; Aktörer för en samlad strategi och Lärande utvärdering som integrerad strategi.
 
Resultat och publikationer
Löpande rapportering har skett till Statens folkhälsoinstitut. En forskningsrapport från projektet finns publicerad i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), sök på Kompetenta familjer med ungdomar.
 

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten