This page in English

Forskningsprojekt

Mentorskap för gymnasieungdomar

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2016

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Mentorskapsprogram för ungdomar har under senaste åren ökat i popularitet i Sverige.  Internationellt har forskning visat att en mentorsrelation mellan en ungdom och en äldre vuxen har kapacitet att leda till ökad självkänsla, ökad upplevd social acceptans, ökad upplevd skolrelaterad kompetens, förbättrad relation med föräldrar, förbättrad syn på skolans roll och minskad alkohol och droganvändning. I Sverige visar årliga kartläggningar att konsumtion av alkohol och droger ökar när ungdomar går från högstadiet till gymnasiet. Dock har denna åldersgrupp av ungdomar sällan varit föremål för interventionsprogram.

Internationella forskare har gemensam uppfattning om att mentorskap fungerar, men det är ännu inte klargjort varför, när eller hur. Utifrån bristande forskning på mentorskap i svensk kontext och gymnasieungdomars utsatthet som riskgrupp för ökad alkohol- och drogkonsumtion behöver vi fördjupade kunskaperna om mentorskap riktade till ungdomar som ANDT-förebyggande insats i Sverige. Vi behöver kunskap om på vilket sätt en mentorsrelation fungerar hälsofrämjande och ANDT- förebyggande både kortsiktigt och långsiktigt, där denna studie avser att rikta mentorskapet specifikt till ungdomar i gymnasieåldern i Sverige. Vidare behöver vi kunskap om skillnader i hur mentorsprogram påverkar och upplevs av pojkar respektive flickor, olika socioekonomiska grupper och specifika riskgrupper.

Mentor Sverige är en organisation som årligen når ca 800 ungdomar i gymnasieåldern (15-18 år) med sitt mentorsprogram. Mentorsprogrammet erbjuds på 14 olika orter i landet där kommunen står bakom uppdraget att erbjuda ungdomar en ettårig mentorsrelation med en äldre mentor, 20 år eller äldre, som engagerar sig som volontär.

Projektets syfte är att planera, förankra och ta fram en treårig forskningsplan för att utvärdera om mentorskap fungerar som en ANDT- förebyggande intervention bland gymnasieungdomar. Projektet är en förstudie som ska generera en väldesignad forskningsstudie med målet att kunna genomföra en longitudinell effektutvärdering.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten

Samarbetspartners