Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med tal- och språkstörning

Vi vill veta mer om barns, föräldrars och förskollärares erfarenheter av hur talsvårigheter påverkar kommunikationen i vardagen.

Är du förälder till ett barn (5–6 år) med tal- och språkstörning och bor i Mälardalsregionen? Vill du och ditt barn delta i undersökningen? Läs vidare!

Studien undersöker konsekvenser av talsvårigheter utifrån barnets, föräldrarnas och förskollärarens perspektiv. Föräldrar har ofta en unik helhetsbild av de behov det egna barnet har och det bemötande barnet får. Vi vill ta del av familjers erfarenheter och synpunkter, barnets egna upplevelser och förskollärarens. Därför bjuder vi in till studien.

Vem kan delta?

Studien vänder sig till föräldrar som har ett barn med diagnosen fonologisk språkstörning, barnet självt och dess förskollärare. (Fråga barnets logoped om du är osäker på diagnosen).

Kort om studien

Studien går till så att forskaren gör ett hembesök. En kortare bedömning av barnets tal sker, och enkäter fylls i. Därefter intervjuas föräldern och barnet. Besöket beräknas ta ca 1 timme. Barnet får ett diplom för sitt bidrag till forskningen. Studien är godkänd av etikprövningsnämnd (diarienr. 2019/05144).
Pga. Coronapandemin beräknas studien komma igång i höst. Anmälningar tas emot löpande.

Hur gör du för att delta?

Kontakta projektansvarig via e-postadressen nedan.
Cecilia Nakeva von Mentzer
Lektor, logoped, fil. Dr., Hälsovetenskap, Örebro universitet
This is an email address, tel: 0768-76 11 27

Forskningshuvudman för projektet är Örebro universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.