This page in English

Forskningsprojekt

RAPP - Recovery Assessment by Phone Points

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Idag finns ingen systematisk uppföljning och återkoppling av patientens postoperativa återhämtning efter en dagkirurgisk operation. Många patienter upplever osäkerhet kring hur återhämtningen ska te sig, de känner sig oroliga, ensamma och utelämnade. Avsaknad av uppföljning och återkoppling innebär att patienterna inte vet om återhämtningen fortskrider normalt eller om de symtom de upplever är vanliga och förväntade. Osäkerheten kan leda till oplanerade besök på vårdcentral eller akutmottagning.

Via en systematisk uppföljning av patientens återhämtning kan individuell vård och behandling erbjudas. RAPP (Recovery Assessment by Phone Points) är en IT lösning där en applikation (app) installeras på patientens smartphone och där patienten dagligen besvarar hur han/hon återhämtar sig. Återhämtningen skattas på ett validerat instrument, svensk version av Quality of Recovery. Patienten kan också via sin app meddela om han/hon önskar få kontakt med en sjuksköterska. RAPP kan på så sätt leda till förbättrad patientvård och hälsoekonomiska vinster genom att införa en sytematisk uppföljning, bedömning och stöd i patientens postoperativa återhämtning i hemmet. Den information som samlas kommer också hälso- och sjukvården till gagn genom att kvalitetsförbättra och evidensbasera vården samt ligga till grund för att utvärdera och jämföra användbarhet och kostnadseffektivitet av den intra- och postoperativa vården och behandlingen.   

RAPP utvecklas och utvärderas av ett tvärvetenskapligt team med forskare från omvårdnadsvetenskap, informatik och hälsoekonomi och i samarbete ett IT företag.  

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02492191?term=ulrica+Nilsson&rank=1

 

Forskargrupper

Finansiärer

  • Bio-X
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Nethouse
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet

Samarbetspartners