This page in English

Forskningsprojekt

Mobbning och kränkningar i skolan - ett samarbetsprojekt mellan Örebro kommun och Örebro universitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2011 - 2016

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att arbeta mot mobbning och kränkande handlingar är en viktig och lagstadgad uppgift för skolor. Förutom att förebygga det kortsiktiga såväl som långsiktiga lidandet för den utsatte, handlar det även om att skapa en god miljö där unga får möjlighet att lära och utveckla sig själva. Kränkningar och mobbning riskerar dock att göra skolåren till en obehaglig upplevelse. Idag finns ett starkt forskningsstöd för de negativa konsekvenserna som följer av mobbning. Fortfarande finns dock lite kunskap om hur mobbade elever kan stödjas och hjälpas i sin utsatthet, vilka behov olika grupper av utsatt har samt hur dessa förändras över tid. Det är därför viktigt att de som arbetar på skolorna får kunskap om hur de kan agera för att stödja elever som utsätts för mobbning. För att möjliggöra det är det viktigt att barnens röster och upplevelser av skolans arbete tas tillvara. Ett samarbetsprojekt har därför utvecklas mellan Örebro kommun och Örebro universitet med syftet att:

• kartlägga omfattningen av mobbning och kränkningar på skolorna, elevernas trivsel och trygghet i skolan samt allmänna hälsa och mående.
• undersökta vilka erfarenheter, upplevelser och konsekvenser mobbningen ger upphov till samt vilket behov av stöd och hjälp elever med mobbningserfarenheter har.

Projektet har både en kvantitativ och kvalitativ metodansats. En longitudinell kvantitativ studie genomförs där samtliga barn i årskurs 4-9 på Örebros kommunala skolor besvarar samma enkät vid tre tillfällen med ett års mellanrum. Data från enkäten samlas in på individnivå vilket innebär att enskilda individers utveckling kan följas över tid. Kvalitativa intervjuer genomförs även med barn utsatta för mobbning och kränkningar. Longitudinell individdata gör det möjligt att följa enskilda elevers utsatthet i relation till hälsa, trygghet, relation till kamrater och lärare över tid. De kvalitativa intervjuerna gör det möjligt att vidare utveckla hur och på vilket sätt mobbningen påverkar den utsatta samt vilket behov av stöd och hjälp denne uttrycker i relation till sin egen situation och skolans agerande.

Finansiärer

  • Örebro kommun
  • Örebro universitet

Samarbetspartners