This page in English

Forskningsprojekt

Kliniskt beslutsfattande inom akut- och ambulanssjukvård

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2016

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bedömning av vitalparametrar samt beslutsstöd för äldre

En ökad kunskap om vilken typ av vård patienten är i behov av kan ligga till grund för utveckling av effektiva beslutsverktyg som finns till hands för sjuksköterskan. Vitalparametrar är modifierade för att anpassas till den äldre och sjuke patienten men behöver studeras närmare. För att garantera patientsäkerheten blir det viktigt att de vitalparametrar och beslutstöd som ligger till grund för besluten är anpassade till äldre personers situation.

Översättning och reliabilitetsprövning av medvetandegradskala

Bedömning av medvetandegrad viktig för att säkerställa god vård. En viktig del i utvecklandet och översättning av bedömningsinstrument är att nå ekvivalens mellan instrument från olika kulturer eller miljöer samt att psykometriska utvärderingar genomförs för att validera instrumenten.

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet