This page in English

Forskningsprojekt

Lärare utan gränser. Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook för elevkontakter

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2016

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Lärare är en av de få svenska yrkesgrupper där medlemmar använder sociala nätverkssajter som Facebook som arbetsverktyg. Projektets syften är att 1) undersöka de gränsdragningsproblematiker ifråga om arbetstid, yrkesetik, handlingsutrymme och ansvar som aktualiseras i och med lärares användning av sociala nätverkssajter som redskap för kommunikation med elever, och 2) generera generella kunskaper om användningsfrekvens och användningssätt av sociala nätverkssajter i lärares yrkesutövning.

Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Första året görs fokusgruppintervjuer med högstadielärare, individuella intervjuer med skolledningsrepresentanter och netnografiska observationer av ‘lärarprofiler’ på Facebook. Under andra året genomförs en riksomfattande enkätundersökning, som bygger på de kumulativa kunskaperna utvunna genom de kvalitativa delstudierna.

Användningen av sociala nätverkssajter inom utbildningsområdet är ett växande  internationellt forskningsområde. Huvuddelen av den befintliga forskningen utgår från högskolestudenters perspektiv. Forskning som inkluderar lärare utgår främst från ett didaktiskt perspektiv där för- och nackdelar för undervisning och lärande  står i fokus. Under de senaste åren har ett fåtal internationella studier gjorts om vad lärares Facebook-användande innebär för deras yrkesutövning. De pekar på behovet av fördjupade kunskaper om, men även riktlinjer för, lärares anlitande av sociala nätverkssajter.

Projektledare: Elin Thunman, Uppsala universitet

Forskare

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)