This page in English

Forskningsprojekt

Tvärprofessionellt stöd till föräldrar och barn i samband med konflikt eller separation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska bedriva en försöksverksamhet med tvärprofessionellt stöd till föräldrar och barn i samband med konflikt eller separation, i form av samverkansteam. Målet är att fem pilotkommuner ska pröva en utvecklad form av tvärprofessionell och verksamhetsövergripande samverkan och samordning i syfte att erbjuda föräldrar och barn stöd och insatser. Målet ska vara att så långt som möjligt fokusera på tidiga insatser för att minska skadeverkningarna som föräldrarnas konflikter kan få för barn samt bidra till att barnet får en trygg relation till sina föräldrar.Barnets delaktighet inom ramen för detta arbete behöver förstärkas och utvecklas i enlighet med Barnkonventionens artiklar om att alla barn har rätt att komma till tals, bli lyssnade till och vara delaktiga i beslut som rör dem.

Projektet riktar sig till barn och föräldrar som behöver stöd och insatser i samband konflikt och/eller separation.