This page in English

Forskningsprojekt

Interaktion vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet fokuserar på interaktion vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net. Bildtelefoni.net är en samhällstjänst som möjliggör telefonering på distans mellan personer som använder teckenspråk och kommunicerar via en bildtelefon och personer som använder ett verbalt språk som kommunicerar via en telefon. Samtalet förmedlas via en tolk, mellan svenskt teckenspråk och svenska.

För att få en djupare kunskap om interaktionen vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net, påbörjades forskning om och i den aktuella kontexten med avsikt att beskriva, analysera och diskutera hur interaktionen ter sig, detta för att kunna förstå och åskådliggöra de fenomen som återfinns vid tolkade samtal via bildtelefoni.net.  

Situationen vid förmedlade samtal via bildtelefoni.net är en helt ny kontext i relation till tolkade face-to-face samtal. Den socialt producerade verkligheten uppträder alltså i ett nytt sammanhang, i en ny kontext, vilken inkluderar bland annat bildtelefon, ”taltelefon” och deltagarna i kombination. De inspelade samtalen analyseras med en dialogistisk syn på interaktionen, vilken kan beskrivas som en förståelse om meningskapande genom språk, språkande, handling, kognition och kommunikation.  

Det material som används i denna forskning utgörs av autentiska bandade samtal vid den reguljära tjänsten vid bildtelefoni.net. Samtalen bandades mellan november 2009 och april 2010 samt 2013. Totalt godkändes 25 samtal i enlighet med etikprövningsnämndes bifallan (dnr 2010/016).

Forskargrupper

Samarbetspartners