This page in English

Forskningsprojekt

Reliabilitet och användbarhet av Abbey Pain Scale-SWE för smärtbedömning hos personer med demenssjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2017

Kontaktperson

Christina Karlsson

Forskningsmiljöer

Forskningsprojektets relevans finns inom fältet geriatrik och omvårdnad om personer med demenssjukdom.  Smärtskattning hos personer med sådan kognitiv nedsättning som medför att självskattning och/eller intervju är svåra att genomföra kräver utveckling av kompletterande instrument som kan assistera vid symtomskattning av smärta.

Smärta är vanligt förekommande hos äldre och har negativ påverkan på livskvaliteten (Gibson & Lussier, 2012). Det är väl känt att äldre personer med demenssjukdom är en sårbar och utsatt grupp och som riskerar att få smärta underdiagnostiserad och underbehandlad främst på grund av nedsatt intellektuell och verbal kapacitet att självskatta och rapportera smärta (Scherder, Herr, Pickering, Gibson, Benedetti, & Lautenbacher, 2009). Tidigare forskning har även rapporterat om sjuksköterskors osäkerhet att tolka och förstå smärtuttryck hos äldre personer med demenssjukdom (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013). Symtomskattning av smärta hos personer med demenssjukdom är ett internationellt såväl som nationellt uttalat angeläget område i behov av förbättring, och där smärtbedömningsinstrument i form av observations- och beteendeskalor rekommenderas (Hadjistavropoulos et al, 2014;Herr et al, 2010; Socialstyrelsen, 2013). Dock saknas svenska utvärderings- och implementeringsstudier av observationsskalor.

Studien är en prospektiv beskrivande observationsstudie. Observation, systematisk dataregistrering av smärta samt uppföljande dokumentation av intervention för lindring/behandling av smärta utgör studiens datamaterial. Enkät samt fokusgrupper används för att utvärdera användbarhet av Abbey Pain Scale-SWE för smärtbedömning. Observations- och beteendeskalan Abbey Pain Scale-SWE används för systematisk bedömning och registrering av smärta. Abbey Pain Scale-SWE innehåller sex stycken domäner. Baserat på personens normala funktion och medicinska historik skattas tecken på smärta på en 4-gradig skala (ingen smärta=0, mild smärta=1, moderat smärta=2, svår smärta=3) i 6 olika domäner av smärtrelaterat beteende (ljuduttryck, ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk, förändrat beteende, fysiologisk förändring samt kroppslig förändring). Skattningspoängen summeras i en totalpoäng för indikerad smärtintensitet från 0 till 14+ (0-2 ingen smärta, 3-7 mild smärta, 8-13 moderat smärta, 14+ svår smärta). Skattningen klassificeras i akut smärta och långvarig smärta.

Denna observationsskala är den svenska versionen av originalskalan Abbey Pain Scale, utvecklad för att användas hos personer med demenssjukdom och som har nedsatt förmåga att självrapportera smärta (Abbey et al, 2004). Abbey Pain Scale-SWE är utvecklad och utvärderad i en tidigare studie (submitted, Christina Karlsson). Denna utvärdering är den första svenska utvärderingsstudie som gjorts av skalan. Ytterligare studier är därför angelägna att göras för att styrka skalans reliabilitet och användbarhet.

Nyckelord: Abbey Pain Scale-SWE, Demens, Smärtbedömning