This page in English

Forskningsprojekt

Broar för Naturvetenskap: Kontinuitet mellan förskola, förskoleklass och årskurs 1-3

Om projektet

Projektuppgifter

Projektet ”Broar för Naturvetenskap” fokuserar på hur/om den naturvetenskap barn har med sig från förskolan fångas upp i efterföljande skolformer. Det är ett treårigt VR-finansierat projekt som följer upp resultaten från projektet Förskolans möte med Naturvetenskap.  Projektet är inspirerat av designbaserad forskning, där tanken är att också involvera deltagande lärare i forskningsprocessen.

Inom det didaktiska såväl som det skolpolitiska fältet finns sedan länge en diskussion om hur man kan stötta och utveckla elevers lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Samtidigt finns det en mängd studier som visar att skolans naturvetenskapsundervisning behöver reformeras till att bli mer engagerande, lustfylld och spännande. Att starta med naturvetenskapliga aktiviteter tidigt i åldrarna har också förts fram som ett sätt att öka elevers möjligheter att förstå och uppskatta skolans naturvetenskap i högre stadier. Nya forskningsresultat har visat att det redan nu finns en stor bredd och uppfinningsrikedom i svenska förskolors arbete med naturvetenskapliga aktiviteter. Frågan vi ställer oss i det här projektet är: hur fångas de erfarenheter barnen får i förskolans naturvetenskapsundervisning upp och byggs vidare på när barnen går vidare till förskoleklass och årskurserna 1-3?

Bakgrund till projektet

I dagsläget finns det inga studier med fokus på hur undervisning i naturvetenskap formas med tanke på övergångar mellan förskola, förskoleklass och de första åren i grundskolan. Det finns stora kunskapsluckor generellt vad gäller ämnesundervisningens kontinuitet i samband med övergångar mellan dessa skolformer. De få studier som finns visar emellertid att barns erfarenheter inom t.ex. skriftspråkande eller problemlösning i matematik inte tas tillvara i uppföljande stadier. Indikationer finns på att detta också gäller för naturvetenskap. De miljöer och redskap som lärare och barn har till sitt förfogande för naturvetenskapliga aktiviteter tenderar t.ex. att minska i variation, omfång och tillgång ju äldre barnen blir.

En speciell problematik i samband med övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola är att barnen övergår från en undervisningskultur till en annan. Kulturerna skiljer sig när det gäller synen på barnet, lärande och kunskap vilket i sin tur påverkar hur man formar aktiviteter med ett lärandeinnehåll. Förskolan positionerar sig ofta som ”inte skola” och en nyligen avslutad studie har visat att detta är en viktig faktor för hur naturvetenskapliga aktiviteter formas i förskoleverksamheten. Andra studier har visat att lärare i förskoleklasser ibland också tar denna position, men att de i sin verksamhet ändå främst använder sig av skolans traditionella undervisningsmetoder. Studier visar också att förskoleklassen inte har blivit den mjuka övergång mellan förskolans och grundskolans arbetsformer som den var tänkt att vara.

Projektets mål och genomförande

Målet med projektet är att bidra med kunskap som är användbar både för praktik och lärarutbildning, dels om hur pedagogers föreställningar om naturvetenskap och om den egna praktiken påverkar hur naturvetenskapsundervisning formas, dels om ämnesmässig kontinuitet i samband med övergångar mellan skolformerna. Projektet bygger på praktiknära forskningsmetoder och har genomförts i samarbete med lärare från förskola, förskoleklass och klass från åk 1-3 som hör till samma enhet/rektorsområde.

Analys av resultaten pågår.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners