This page in English

Forskningsprojekt

Gymnasieelevers erfarenheter av särskilt stöd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anna Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet undersöker i en första delstudie gymnasieelevers erfarenheter av särskilt stöd, som de tagit del av under sin skoltid. Genom individuella intervjuer med elever i årskurs 3 på yrkes- och högskoleförberedande program där de själva berättar om sina upplevelser, söker denna studie elevernas perspektiv på särskilt stöd och specialundervisning. Elevers behov av särskilt stöd kartläggs och beskrivs, men elevers egna erfarenheter av det stöd de erbjuds saknas i beskrivningarna. Det är därför ett angeläget område att utforska. I nästa delstudie planeras fokusgruppsintervjuer med personal från gymnasieskolornas  elevhälsoteam för att undersöka deras erfarenheter av elevers stödbehov och deras perspektiv på inkludering. 

Forskare