Forskningsprojekt

Diskriminering och fysisk otillgänglighet i samhället för människor som använder rullstol ur ett individ- respektive verksamhetsperspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2017

Kontaktperson

Cecilia Pettersson

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap om hur personer som använder förflyttningsmedel upplever diskriminering och bristande tillgänglighet. Den skärpning av diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 förde med sig en ny potentiell källa för att fördjupa förståelsen av hur människor upplever diskriminering till följd av bristande tillgänglighet, i vilka situationer detta sker, på vilka sätt de beskriver sin upplevelse av att vara diskriminerade och hur det går att nå vidare i arbetet med ett samhälle för alla.

I projektet har anmälningar om bristande tillgänglighet som inkommit till diskrimineringsombudsmannen under 2015-2016 analyserats och resultatet kommer att presenteras hösten 2019.

Finansiärer

  • Norrbacka Eugeniastiftelsen