This page in English

Forskningsprojekt

Energirelaterade praktiker i förändring ? elcyklar, politik och vardagsliv

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Karin Edberg

Forskningsämne

I projektet studeras relationen mellan sociala praktiker och policys inom klimat- och energiområdet. Av särskild vikt är att undersöka hur energirelaterade praktiker inramas, hur rutiner kring vardagligt resande skapas samt hur mobilitet påverkas av politiska incitament och förändras i kristider. Mer specifikt analyseras hur elcyklar används och vad de ersätter, vilka krav elcyklingen ställer på infrastruktur och beslutsfattande samt hur praktiken inramas av olika aktörer – i termer av miljö, klimat, hälsa, komfort, ekonomi eller något annat? Målet med projektet är att bidra till en djupare förståelse för utmaningar och möjligheter förknippade med energiomställningen till ett mer energieffektivt och mindre fossilberoende samhälle genom att diskutera hur politik och vardagsliv samverkar.

Två separata men besläktade datainsamlingsinriktningar tillämpas i projektet: 1) individuell/vardaglig användning och inramning av elcykling. 2) kontext och omgivande aktörer (beslutsfattare, myndighetspersoner, intresseorganisationer med flera). Därigenom fångas både de vardagliga upplevelserna och det samhälleliga och fysiska sammanhanget, och det individuella perspektivet kopplas till det samhälleliga och långsiktiga. Dagböcker och intervjuer utgör en viktig del i den första typen av datainsamling medan den andra typen främst förlitar sig på intervjuer, relevanta policydokument och statistik.

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas