Forskningsprojekt

Från fötter till betyg - rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Öhman

Forskningsämne

Från fötter till betyg – rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa” är ett praktiknära forskningsprojekt som finansieras av Framtidens Lärarutbildning och sker i samarbete med lärare i idrott och hälsa på Alléskolan i Hallsberg.

Skolan präglas idag av en allt större religiös och etnisk mångfald och statistik från Skolverket visar att omkring en fjärdedel av alla elever i den svenska skolan har utländsk bakgrund. Idrott och hälsa har visat sig vara ett ämne där lärare många gånger ställs inför didaktiska utmaningar som de inte riktig vet hur de ska hantera, exempelvis nyanlända elever och språksvårigheter, samt muslimska flickor och simning. Lärarna på Alléskolan har även identifierat bristfällig rörelseförståelse som en faktor som begränsar nyanlända flickors deltagande i ämnet idrott och hälsa. Projektet utgår således från de utmaningar som skolans verksamhet möter i undervisningen.

Det övergripande syftet är att skapa kunskap om samverkansprocesser mellan skolhuvudmän och universitetet i genomförandet av praktiknära forskning. Mer specifikt handlar det om att undersöka hur lärare i idrott och hälsa hanterar interkulturella möten i sin undervisning. Detta görs genom att undersöka nyanlända flickors möjligheter till aktivt deltagande och ökad måluppfyllelse i idrott och hälsa. Projektet avser att bidra med kunskaper (i) om praktiknära forskning (ii) för främjandet av elevers utveckling och lärande (iii) för att stärka kompetensen på lärarutbildningen (iv) inom det intersektionella forskningsfältet.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Lisa Broadly, Alléskolan i Hallsberg
  • Maria Wahlström , Alléskolan i Hallsberg