This page in English

Forskningsprojekt

Tillgänglig lärmiljö i Gymnasiesärskolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2022

Kontaktperson

Anna Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Praktiknära forskningsprojekt inom ramen för Utveckling, Lärande, Forskning (ULF) där vi samverkar med skolledning, specialpedagog och lärare vid gymnasiesärskolan i Örebro. Projektet är en förstudie som undersöker förutsättningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö och tillsammans med personal och elever ta fram olika förslag till modeller för hur tillgänglighet kan utformas fysiskt, socialt och pedagogiskt.Projektet har en aktionsforskningsansats där skolans deltagare och universitetets forskare betraktas som jämbördiga parter. Det empiriska materialet samlas in av deltagarna själva i form av inspelade reflektioner och filmsekvenser av arbetsuppgifter/fysisk lärmiljö. I workshoparbete väljer deltagarna sedan vad de vill använda för att utarbeta modeller för tillgänglighet i lärmiljön.

Finansiärer

  • Örebro kommun
  • Örebro universitet