This page in English

Forskningsprojekt

Institutionella behandlingsprinciper vid vård av ungdomar med sociala problem: Inventering och utfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2009

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Statsmakternas ambitioner är att förändringsinsatser inom det sociala arbetets verksamhetsfält ska genomsyras av ett evidensbaserat förhållningssätt. I behandlingsforskning rörande ungdomar placerade inom institutionsvård beskrivs vikten av att dels organisera behandlingsprogrammet efter en beprövad teori och metod, dels att teorins hörnstenar och metodkomponenterna också i praktiken vägleder behandlingen.

Programtrohet, eller behandlingsintegritet, av ett evidensbaserat program är enligt forskning central för att lyckas med behandlingsinsatserna. På institutionen förekommer emellertid en relativt stor mängd övrig tid där den unge inte deltar i ett specifikt schemalagt behandlingsprogram som exempelvis ART-träning, rollspel, moralscenarios. Tid tillbringas i skolmiljö, ADL-träning, samt i andra schemalagda eller icke schemalagda aktiviteter. Denna fortsättningsansökan fokuserar på om behandlingsutfallet är positivt relaterat till de institutioner/avdelningar som arbetar efter de komponenter som i forskning pekas ut som verkningsfulla, vad som i övrigt genomsyrar verksamheten, samt om behandlingsutfallet är relaterat till om implementeringen är stark eller svag på institutionen/avdelningen.

Detta sönderfaller i följande frågeställningar:
a) Är behandlingsutfallet relaterat till institutioners/avdelningars val av behandlingsmetod/modell,
b) är behandlingsutfallet relaterat till hur väl metoden är implementerad i verksamheten, samt
c) är behandlingsutfallet relaterat grad av till personalomsättning, personalens formella utbildningsnivå och inställning till att tillämpa teori och metod i behandlingsarbetet?

Projektet har både en kvalitativ och kvantitativ ansats med en pre-posttestdesign. Registerdata (Misstankeregistret och Belastningsregistret) inhämtas för tiden innan samt ett år efter interventionen, inskrivningsADAD och ettårsuppföljningsADAD inkluderas, en enkät används för att bl.a. mäta institutionernas/avdelningarnas tillämpning av teori och metod, kartläggning av risk och skyddsfaktorer, samt en omfattande intervjuguide och observationsschema (CPAI) används som ett komplement till enkäten för att bl.a. studera hur och på vilket sätt avdelningen tillämpar de komponenter som de säger sig använda (adherencemätning).

Uppskattningsvis kommer ca 15 avdelningar att ingå i projektet. I projektet ingår att återföra de kunskaper som erhållits till varje deltagande institution via seminarier.

Forskare

Finansiärer

  • Statens Institutionsstyrelse (SIS)