Forskningsprojekt

Tvingad till hjälp - en studie av etiska konflikter vid tvång i barn- och ungdomspsykiatrin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bakgrund

Inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården förekommer ibland inslag av tvång av såväl formell som informell art. Det finns många aktörer i förhållande till utövandet av detta tvång patienter (barn och ungdomar), föräldrar, läkare, vårdpersonal, socialtjänst och rättsliga instanser. Dessa aktörer ställs på olika sätt inför etiska problem som berör begrepp som autonomi, integritet, självbestämmande och makt i relation till den socialisationsprocess som barn och ungdomar genomgår. Den barn- och ungdomspsykiatriska vården blir därvid en arena där etiska problem spelas upp. Dessa problem är sällan tydliga eller medvetandegjorda, men kan spela en avgörande roll för barnens och ungdomarnas rättsliga, moraliska, sociala och psykologiska situation och utveckling. I detta projekt avser vi att med ett mångvetenskapligt perspektiv belysa dessa etiska problem teoretiskt och empiriskt.

Syfte

Syftet med programmet är att belysa kända eller dolda etiska konflikter i utövandet av tvång inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården.

Material

Programmet innehåller fem delprojekt som avser att studera frågeställningen ur olika perspektiv. Materialet varierar därför beroende på delprojekt.

Metod

Följande delprojekt kommer att rymmas inom programmet:

a. etiskt-teoretiskt perspektiv - begrepps- och argumentationsanalys
b. subjektperspektivet - empirisk studie med intervjuer av ungdomar
c. rättsligt perspektiv - textanalys d. psykiatriskt perspektiv - register-, journal- och enkätstudier
e. yrkesetiskt perspektiv - empirisk studie med intervjuer (+ ev. enkäter) av vårdpersonal och andra aktörer

 Aktuellt läge

I antologin Tvingad till hjälp (Studentlitteratur 2006) sammanfattas projektet för en bredare läsekrets. I avhandlingen Delaktighet under tvång av Karin Engström analyseras intervjuer med ungdomar som är föremål för tvångsvård eller frivillig vård. Ett antal artiklar och presentationer har sin grund i projektet liksom boken Barns rätt (Studentlitteratur 2008) av Gustav Svensson. För närvarande pågår en analys av den etiska dagbok som personalen vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniker fört (se projektet Personalens etiska överväganden i den psykiatriska heldygnsvården). Ytterligare några artiklar är under produktion.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vårdalstiftelsen

Samarbetspartners

  • Gustav Svensson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet