Forskningsprojekt

Personalens etiska överväganden i den psykiatriska heldygnsvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bakgrund

Syftet med projektet är att beskriva vilka etiska överväganden vårdpersonal inom den barn- och ungdomspsykiatriska och vuxenpsykiatriska heldygnsvården identifierar, men också vilka etiska bedömningar som gjordes vid beslut om tvångsvård. Det finns relativt gott om tidigare etisk forskning om personalens attityder och förhållningssätt till tvångsvårdade patienter när det gäller vuxna, men mindre om dem som vårdas frivilligt. Inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården finns det få studier. Denna studie vidgar forskningsfältet genom att låta vårdpersonalen beskriva vilka slags etiska överväganden som förekommer i vårdens vardag, vare sig denna handlar om tvångsvård eller frivillig vård.
Under senare år har uppmärksamheten på etik inom psykiatrin delvis överskuggats av diskussionen om evidensbaserad vård. Det finns ett behov av att lyfta fram psykiatrins etos i den pågående diskussionen om dagens psykiatri. När etiker arbetar som konsulter inom vården eller den sociala sektorn förekommer det att personalen får i uppgift att skriva en etisk dagbok. Etisk problematik i dessa dagböcker diskuteras sedan gemensamt för att därigenom öka den etiska medvetenheten. Etiska dagböcker har inte tidigare använts i forskningssammanhang, men används i denna avhandling.

Syfte

Syftet med avhandlingsarbetet är att beskriva och analysera personalens etiska överväganden i den psykiatriska heldygnsvården.

Material och metod

Fyra studier ska genomföras. Tre studier tar sin utgångspunkt från etiska dagböcker som personal inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin skrivit, en studie utgår från journaler från barn- och ungdomspsykiatrin. Metoden kvalitativ innehållsanalys används. De fyra studierna, som ska bli fyra artiklar, har följande frågeställningar:
1. Vilka etiska överväganden och problem beskriver personalen inom den barn-och ungdomspsykiatriska heldygnsvården?
2. Vilka etiska överväganden och problem beskriver personalen inom heldygnsvården för vuxna?
3. Samtliga dagböcker analyseras utifrån tre etiska perspektiv, paternalism, autonomi och ömsesidighet, fråga är: I hur stor omfattning arbetar personal enligt, eller i motsats, till dessa tre perspektiv?
4. Vilken etisk bedömning gjordes i journalerna vid överväganden om tvångsvård av barn och unga?

Aktuellt läge

Presentation av ett preliminärt resultat av de tre första studierna har gjorts på tre vetenskapliga konferenser. Den första artikeln finns läsa på: http://www.capmh.com/content/6/1/18. De två nästföljande skickades in för publikation i augusti 2012. Den fjärde studien är påbörjad och slutförs under år 2013. Projektet avslutas år 2014.

 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vårdalstiftelsen
  • Region Örebro Län
  • Socialstyrelsen

Samarbetspartners

  • Lars Kjellin,