This page in English

Forskningsprojekt

Globala klimatförändringar och lokal politik

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Gustavsson

Forskningsämne

Internationella överenskommelser och nationella politiska åtaganden anger en ram för lokala aktörers agerande, men på områden som energiförsörjning, transporter och markanvändning har kommunerna ett icke obetydligt utrymme för självständigt
agerande. Projektet ska undersöka hur man hanterat klimatfrågan i olika kommuner.
· Hur har klimatfrågan hanterats i den kommunala politiken?
· Finns det några kommuner som tagit frågan på större allvar än andra och utvecklat
strategier för att mildra växthuseffekten?
· Har vissa aktörer varit pådrivande medan andra bromsat?
· Vad har gjorts för att engagera medborgarna?
· Finns det kommuner som hittat framgångsrika handlingslinjer som andra kommuner
kan dra lärdom av?

Genom intensiva fallstudier kombinerat med massdatastudier av samtliga svenska kommuner avser projektet att besvara dessa och närliggande frågor. Gruppen kommer att skapa ett forum för långsiktigt lärande om lokal klimatpolitik genom fortlöpande seminarier och workshops med kommunala aktörer. Klimatforskningens gränsöverskridande karaktär motiverar en nära koppling av projektet till den internationella forskningen på området. Kontakter har därför knutits med forskare i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.


Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) stöder ett projekt vid Centrum för urbana och regionala studier (CUReS) som under fyra års tid kommer att studera kommuners agerande i förhållande till klimatförändringar
framkallade av växthuseffekten. I projektet deltar Mats Lundmark (professor i kulturgeografi), Ingemar Elander (professor i statskunskap) och Eva Gustavsson (fil.dr i kulturgeografi).

Forskare