This page in English

Forskningsprojekt

Undervisning och lärandeprocesser rörande argumentation inom kunskapsområdet hållbar utveckling

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att, inom kunskapsområdet hållbar utveckling, skapa kunskap dels om elevers lärande rörande argumentation som inbegriper både kunskaper och etiska värden, dels om hur lärare agerar för att möjliggöra detta lärande. Arbetet med utbildning för hållbar utveckling anges av ett flertal internationella policydokument som en av skolans viktigaste uppgifter. De svenska läroplanerna anger sedan lång tid tillbaka vikten av att på demokratiska grunder skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Detta har resulterat i en rad utmaningar för skolans verksamhet, inte minst när det gäller frågor om vad som ska göras och hur det ska ske. Trots att argumentation i undervisningen bör vara av central betydelse med hänsyn till policy- och styrdokumentens framskrivning av både demokratiska och etiska perspektiv i utbildning för hållbar utveckling, saknas forskning härvidlag. Projektet avser därför att bidra med vetenskapliga kunskaper som kan vara behjälpliga inom området. Undervisning kommer att videofilmas i tre gymnasieklasser på utvalda skolor, vilka kan beskrivas som avancerad praktik gällande kunskapsområdet hållbar utveckling och där lärare medvetet använder elevdiskussioner kring "hållbarhetsfrågor" i sin undervisning. De tre utvalda klasserna kommer att följas under 2,5 år. Projektet består av två delstudier, i vilka beprövade analysmetoder kommer att användas. Båda delstudierna handlar om analyser av det som görs i den konkreta undervisningspraktiken. I den första delstudien analyseras elevers lärande rörande argumentation i termer av förändrad kvalitet i argumentationen. Denna förändring undersöks i olika tidsperioder; inom en lektion, mellan lektioner och över hela undervisningsperioder. Vidare handlar den första delstudien om att studera betydelsen av dels elevers tidigare erfarenheter och dels möten med andra elever, lärare och artefakter. Centralt är hur samspelet mellan dessa dimensioner kan förstås i relation till elevers lärandeprocesser rörande argumentation. Den andra delstudien handlar om att skapa kunskap om lärares roll för elevers lärande. Fokus ligger på samspelet mellan lärare och elever, på lärares instruktioner och feedback under diskussioner i undervisningssituationer. Det centrala här är sambandet mellan kvalitativa aspekter i lärarens undervisning och de effekter dessa får gällande elevernas lärande. Ett centralt syfte med projektet är att relatera de båda delstudiernas resultat till varandra. Genom de metoder som används kommer projektet att bidra med ny kunskap kring undervisning och lärandeprocesser som rör argumentation. Denna nya kunskap kan bland annat ge lärare svar på centrala frågor för undervisning rörande hållbar utveckling.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Leif Östman, Uppsala universitet