This page in English

Forskningsprojekt

Dansintervention för unga flickor med psykosomatisk problematik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Margareta Möller

Forskningsämne

Dansinterventionen syftar till att stärka förmågan att behärska och använda kroppen som uttrycksmedel, vilket kan öka kroppsmedvetenheten och stärka identiteten. Även koordinationen och motoriken kan förbättras. Dansinterventionen kommer att pågå under två terminer, två gånger i veckan á 75 minuter. Huvudsyftet är att utforma en intervention med dans och utvärdera om interventionen är effektiv och kostnadseffektiv i att förbättra hälsa och livskvalitet för flickor 13-18 år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården för psykosomatiska besvär eller som identifieras av övrig skolpersonal som flickor med upplevd dålig hälsa. 138 flickor randomiserades till två grupper: dansinterventionsgrupp(44) och kontrollgrupp (94). Efter ett år randomiserades de i kontrollgruppen endera till ny interventionsgrupp eller att kvarstå i kontrollgrupp enligt flödesschema. Mätningar via enkät kommer att göras vid sammanlagt 7 tillfällen under studiens tre år. Ett delsyfte är att studera i vilken utsträckning rörelseglädje av dans påverkas samt dess betydelse för om deltagarna fortsätter att dansa. Ytterligare ett delsyfte är att belysa flickornas självbild, speglat genom upplevelser av sig själv och sig själv i relation till andra, och om/hur de upplever att deltagandet i dansprojektet har influerat på denna självbild.

Forskare