This page in English

Forskningsprojekt

Tarm-mikrobiomet och åldrande: effekter på immunologiska- och kognitiva funktioner

Om projektet

Projektuppgifter

Äldre är den idag snabbast växande åldersgruppen i västvärlden. I jämförelse med yngre eller medelåldersvuxna är äldre mindre motståndskraftiga mot sjukdom, särskilt infektionssjukdomar som t.ex. influensa, lunginflammation och Listerios. Detta sammantaget med ökande prevalens av autoimmuna sjukdomar och tillstånd av kronisk inflammation medför tätare vårdkontakter, samt större behov av hem- och sjukvård.

Med åldrandet förändras tarmflorans samansättning till att innehålla en mindre mångfald av bakterier. Detta kan bl.a. medföra en reduktion av hälsofrämjande Bifidobakterier samt butyrat producerande bakterier. Trots intensiv forskning inom det här fältet är det fortfarande okänt hur denna förändring av tarmmikrobiomet påverkar immunsystemets funktion. Detta samband är viktigt att klargöra eftersom bakteriefloran i tarmen har visat sig ha en avgörande betydelse för utvecklandet av ett välfungerande immunförsvar hos barn.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka huruvida den förändrade mångfalden av tarmbakterier hos äldre bidrar till a) en försämrad barriär funktion i tarmepitelet, b) en ökad grad av metabolisk stress och c) ett försämrat immunförsvar. Vår hypotes är att en dysfunktionell tarmbarriär kan bidra till en försämring av äldres immunförsvar enligt följande modell (se fig. 1).

Fig. 1. Projekt översikt. Projektets hypoteser markeras av de inringade numren: 1) åldrande är associerat med en minskad mångfald i tarmens bakterieflora samt lägre nivåer av hälsofrämjande bakterier. Detta beror på åldrandet i sig men även livsstils faktorer så som minskad fysiskaktivitet och förändrade ätmönster. Förlusten av hälsofrämjande bakterier leder till ökade nivåer av metabolisk stress i tarmepitelet. 2) de ökade nivåerna av metabolisk stress resulterar i en försämrad barriärfunktion orsakad av störningar i tarmmukosans intrikata immunologi. 3) sammantaget bidrar detta till en ökad risk för infektioner, t.ex. av Listeria monocytogenes. Listeria infekterar mag-tarm kanalen efter oralt intag tillsammans med föda och kan hos immunsupprimerade individer resultera i Liserios.

Det här projektet genomförs parallellt med ELROY projektet, som utvärderar möjligheten att använda specifika probiotiska bakterier för att stärka tarmens barriärfunktion och normalisera tarmfloran hos äldre.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Samarbetspartners