This page in English

Forskningsprojekt

PRIC Postoperativ återhämtning hos barn

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med PRiC är att i en population av 500 barn, 4-12 år, som genomgår tonsilloperation, utveckla och testa ett frågeformulär för bedömning av patientrapporterad postoperativ återhämtning samt beskriva barnets och förälderns upplevelser av den postoperativa återhämtningen. PRiC har utvecklats genom att inspireras främst av ett instrument för vuxna Quality of Recovery. PRiC-formuläret har av projektansvariga utarbetats i två versioner; en "traditionell" dvs. påstående och svar i skrift och en som förutom påståenden och svar i skrift illustrerats med foton till varje påstående; "serietidningsformat". PRiC valideras mot Post Hospital Behavior Questionnaire. PRiC kommer att valideras genom att intervjua 20 barn deras om upplevelser av den postoperativa återhämtningen och 20 föräldrar om hur de upplevde barnets postoperativa återhämtning.

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS)
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Ann-Catrine Bramhage, Malmö högskola
  • Anne Wennick, Malmö högskola
  • Ewa Idvall, Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus
  • Lars Brundin, Hälsouniversitetet i Linköping