Forskningsprojekt

Läraren, demokratin och mångfalden

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2008

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingens intresse bottnar i några centrala utgångspunkter. Den ena utgörs av förståelsen av Sverige som ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. Ur det perspektivet uppstår spänningar mellan universella och partikulära värden och intressen som tar sig uttryck i olika former av konflikter t ex rasism och främlingsfientlighet. Den andra utgångspunkten rör utbildningens roll i samhället i form av skolans två uppdrag; kunskap och demokrati. Här fokuseras skolans demokratiska uppdrag i riktning mot vad som skulle kunna benämnas medborgarfostran. I detta betraktas läraren som en avgörande faktor för möjligheten att realisera skolans demokratiuppdrag.

Avhandlingens intresse riktas mot lärarutbildning och mer precist mot lärarsubjekten som konstrueras och positioneras diskursivt i olika typer av texter som har producerats nationellt, t ex betänkanden och propositioner, och lokalt, t ex utbildningsplaner, kursplaner samt texter som produceras lokalt i form av intervjuer med utbildningsansvariga. Dessa texter betraktas som policydokument då de på ett övergripande plan pekar mot ett önskvärt och/eller tänkt resultat. Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka handlingar lärarutbildningens styrdokument erbjuder lärare för att arbeta med skolans demokratiska uppdrag i ett mångkulturellt samhälle. Relevanta forskningsfrågor är:
 Hur positioneras lärarsubjektet i diskurser om demokrati och mångkultur?
 Vilka diskurser om demokrati artikuleras i materialet?
 Vilka diskurser om mångkultur artikuleras i materialet?
 Hur positioneras subjektet lärare i skilda diskurser?
 Vilka hegemoniska och/eller antagonistiska tendenser aktualiseras i materialet?
 Vilka konsekvenser får subjektspositioneringar och de hegemoniska/antagonistiska tendenserna för lärares handlingsmöjligheter i arbetet med demokrati och mångkultur?

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper