Forskningsprojekt

Läraren i fokus för meningsskapande om mänskliga rättigheter i skolan

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2012

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsarbete för Lisa Isenström
Huvudhandledare: Ann Quennerstedt
Biträdande handledare: Britt Tellgren

Utifrån att FNs riktat kritik mot Sverige för vårt sätt att hantera barns rättigheter i utbildning har ett ökat tryck på huvudmän att hantera skolans barnrättsuppdrag och lärares utbildning om barns rättigheter skapats. Olika huvudmän har valt olika strategier för att angripa det ökade trycket. Vilka didaktiska konsekvenser som är kopplade till olika strategier finns det begränsad kunskap om. För att öka möjligheten till väl valda strategier att hantera genomförandet av barnrättsuppdraget och lärares utbildning i barns mänskliga rättigheter finns ett behov av ökad kunskap där barnrättsrelaterade och barnrättsdidaktiska frågor sätts i en tydlig skolkontext.

Genomförandet av utbildning om och i barns mänskliga rättigheter i skolan ska ses som avhandlingens övergripande intresseområde. Då lärares förhållningssätt till barn, till rättigheter och till lärande visat sig ha stor betydelse för hur utbildning om och i barns mänskliga rättigheter realiseras blir det relevant att studera genomförandet av barnrättsuppdraget utifrån ett perspektiv där läraren tas som utgångspunkt. Med en diskursanalytisk ansats och ur ett governmentality perspektiv ska studien beskriva hur lärare handlar för att hantera barnrättsuppdraget och vilka möjligheter till rättighetslärande som skapas genom lärarnas handlingar. Genom att studera lärares handlingar kan förhållandet mellan genomförandet av barnrättsuppdraget och lärares förhållningssätt till barn, till rättigheter och till lärande förstås.

Teoretiskt tar projektet avstamp i, som ovan nämnts, diskursteori samt barndomssociologi, rättighetsteori och lärandeteori.

I och med det ökade trycket på huvudmän att hantera barnrättsuppdraget på ett kraftfullare sätt har användandet av olika program som säger sig hantera barnrättsrelaterade frågor ökat i skolan. ICDP (International Child Development Programme) är ett program som fått stor spridning och som säger sig påverka lärares förhållningssätt till barn och till lärande och som presenterar sig som ett program som förverkligar konventionen om barnets rättigheter. ICDP kan därmed ses som starkt diskurspåverkande och betydelsefullt för lärarnas handlingar utifrån studiens governmentality ansats. Texter som används i utbildning i ICDP kommer att tillsammans med klassrumsobservationer och intervjuer utgöra studiens empiri.

 

Forskare