This page in English

Forskningsprojekt

Intraoperativ aseptik och rekolonisering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet har i syfte att studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit 5 mg/ml samt att studera om det finns någon skillnad i bakterietillväxten på hud som desinfekterats med Klorhexidin sprit 5 mg/ml jämfört med desinfektion med Klorhexidinsprit 5 mg/ml i kombination med incisionsfilm eller incisionsfilm. I en första del av projektet, med cross-over design, ingick 10 försökspersoner där preoperativ tvätt och en simulerad operation gjordes för att ta fram en sensitiv odlingsmetod och studera om hypotesen var rimlig. Del två är en RCT studie av 140 patienter som ska genomgå CABG eller CABG + klaffbyte studera hur snabbt rekoloniseringen av hudbakterier sker efter desinfektion med Klorhexidin sprit, om det finns någon skillnad i bakterietillväxten på hudmed eller utan incisionsfilm och på hud med eller utan hudtätningsfilm samt att studera om hudbakterier har kontaminerat subkutan vävnad under operationen och om postoperativa infektioner skiljer mellan grupperna. I en del två av projektet syfte arbetat till att studera intraoperativt om uppvärmd huddesinfektion (Klorhexidinsprit 5mg/ml)jämfört med rumstempererad huddesinfektion skiljer gällande bakterieavdödande effekt,hudtemperatur och patientens uppfattning av den samma samt att beskriva hur patienter upplever intraoperativ huddesinfektion och drapering. En en crossover studie på 10 försökspersoner har genomförts som grund för en prospektiv randomiserad experimentell klinisk studie på 220 patienter som i lokalbedövning genomgår implantation av pacemaker, implantable cardioverter defibrillator eller cardiac resynchronization therapy. En powerberäkning utifrån noninferority design har beaktas. Utfallsvariabler är bakterieförekomst, hudtemperatur och uppfattning om huddesinfektionen. Sjuttio av patienterna kommer också att intervjuas postoperativt angående upplevelsen av huddesinfektionen och draperingen.

Forskare

Finansiärer

  • Capios Forskningsstiftelse
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Mia Svantesson-Sandberg, Örebro läns landsting
  • Örjan Friberg, Region Örebro län