Ekonomistöd under projekttiden

Du bör göra regelbundna uppföljningar av forskningsprojektet tillsammans med din institutions ekonom under projekttiden för att säkerställa att endast godkända kostnader bokförs på projektet.

Under projekttiden kräver många finansiärer delrapporter. Underlag för den ekonomiska rapporten tas fram av ekonom. Se kontaktlista för ekonomiavdelningen.

Vid förändringar som påverkar projektekonomin, till exempel personalförändringar och förlängning av projekttiden, måste ekonom informeras.