Etik och God forskningssed

Läs vidare om etik och god forskningssed.

Oredlighet i forskningen skadar förtroendet för forskarna och den vetenskapliga verksamheten. Det kan också till exempel leda till att beslut i olika samhällsfrågor fattas på felaktiga grunder eller att människor kommer till skada vid medicinsk behandling. Därutöver riskerar universitetets konkurrenskraft att äventyras och resurser att slösas bort. Därför måste god forskningssed värnas och oredlighet förebyggas och beivras. Högskolelagen stipulerar att ”[i] högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas” (1 kap. 3a § HL).

Forskningsfusk har dessutom av fakultetsnämnderna pekats ut som en risk för universitetets verksamhet. Vidare har framhållits att en arbetsordning för hantering av misstänkt forskningsfusk bör utarbetas (Riskanalys enligt förordning 2007:603 angående intern styrning och kontroll, dnr CF 12-24/2010). Rektor gav i ett beslut i december 2010 i uppdrag till fakultetskansliet att föreslå hur misstänkt oredlighet i forskningen kan hanteras vid Örebro universitet, samt föreslå hur oredlighet kan förebyggas (dnr CF 10-6778/2010).

I enlighet med uppdraget har en handlingsplan för att förebygga oredlighet i forskningen och en handläggningsordning för hantering av ärenden rörande misstanke om oredlighet i forskningen utarbetats.

Handlingsplan Oredlighet i forskningen (pdf)

Riktlinjer Utredning vid misstanke om oredlighet och allvarlig avvikelse från god sed i forskning (pdf)

Ytterligare vägledning som är av vikt är Örebro universitets "Dokumenthanteringsplan" och "Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar vid Örebro universitet". I informationshanteringsplanen finns anvisningar vad gäller bevarande och gallring av forskningsmaterial. I riktlinjerna finns bland annat anvisningar för hur forskningsmaterial skall hanteras.

Informationshanteringsplan

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar (pdf)

Frågor vad gäller dokumenthantering och arkivering besvaras av arkivarie, e-post This is an email address

En del i att främja forsknings- och forskaretiken och god forskningssed är att bygga en webbsida. Webbsidan kommer att byggas ut kontinuerligt och syftet är att ge stöd till forskarna i etiska frågor.

På följande sidor finns länkar till de myndigheter och aktörer som hanterar forskningsetiska frågor.

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för forskning

CODEX - Regler och riktlinjer för forskning

LandsvägCODEX är en webbplats som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. På CODEX finns exempelvis de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. CODEX vänder sig främst till aktiva inom forskningsverksamheten men även till den intresserade allmänheten. Det behövs därför inga särskilda förkunskaper för att tillgodogöra sig webbplatsens innehåll.

Läs mer

SUHF:s etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor

För att främja en gemensam policy inom högskolesektorn kring etisk hantering av forskningsfinansiering har SUHF antagit ett ståndpunktspapper om mottagande av externa forskningsbidrag i vid mening, inklusive medel för samverkan, uppdragsforskning och utrustning.

Läs mer (pdf)

Studier med människor

Etiska frågor - studier med människor

Etisk prövning vid studier med människor

Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten.

https://etikprovningsmyndigheten.se/

Studier på djur

Etiska frågor - studier på djur

För forskning som innefattar djurstudier

LabbråttaForskningen vid Örebro universitet omfattas av Linköpings djurförsöksetiska nämnd. Linköpings djurförsöksetiska nämnd hanterar ärenden från Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Örebro län.

Adress:
Linköpings tingsrätt
Box 365
581 03 LINKÖPING
Tel: 013-25 10 00
Fax: 013-25 10 25

Mer information samt blanketter finns på Jordbruksverkets informationssida om djuretisk prövning

Länkar