This page in English

Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Vårsymposium i specialpedagogik

Datumet för anmälan har förlängts till dagen innan symposiet och det finns möjlighet att delta för fler, även om man inte anmält sig med abstract. Anmäl dig dock gärna på anmälningslänken om du vill presentera din forskning och sänd ett kort abstract enligt instruktionen längst ner på sidan. Det går bra att anmäla sig ända fram till dagen innan symposiet 5/5

På grund av den rådande situationen kommer symposiet att äga rum på Zoom. En justerad agenda kommer inom kort. För att delta klicka på länken:
Vårsymposium i Specialpedagogik
6 maj, klockan 09:00
Join Zoom Meeting
https://oru-se.zoom.us/j/509029021

Lokal: Via Zoom, https://oru-se.zoom.us/j/509029021 
 
Viktiga datum
Datum för symposiet: 6 maj
Datum för abstract: 6 april
Besked om presentation:
15 april
Datum för anmälan: 5 maj

Bakgrund till symposiet:

I utvärderingen av universitetets forskning 2015 konstaterades att det främsta konkurrensmedlet för universitetets forskning är kvalitet.  Forskningen står inför ett generationsskifte som påverkar forskningen inom specialpedagogik i synnerhet. På HumUS har en del nyanställningar gjorts och sedan ett år tillbaka har en forskningsgrupp i specialpedagogik etablerats.

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt fält och det innebär att det är helt nödvändigt att ha insikt i och samarbeta med andra professioner och forskningsfält. Ett utvecklingsområde på universitetsnivå är att forskare vid universitetet ska verka i starka miljöer med god infrastruktur och internationella nätverk. Den specialpedagogiska och multidisciplinära forskningen vid Örebro Universitet kan genom detta symposium synliggöras, utvecklas och bli en kraft att räkna med både nationellt och internationellt.

Målsättning med symposiet:

Symposiet planeras att vara årligen återkommande med syfte att utgöra en mötesplats för forskare inom det specialpedagogiska fältet vid Örebro universitet. Denna första gång finns det plats för 30 deltagare. Målsättningen är att forskare som är aktiva inom det specialpedagogiska forskningsfältet på sikt kan bilda en tvärvetenskaplig specialpedagogisk forskningsmiljö genom att de kontaktytor mellan olika forskningsinriktningar som uppstår. Ett första steg är att vi som är aktiva inom detta område får kännedom om varandra och forskning som bedrivs. Inbjudan gäller disputerade, adjunkter och doktorander som ägnar sig åt specialpedagogisk forskning. Det finns många olika forskningsfält och discipliner som kan beröras där specialpedagogisk forskning kan pågå. Exempelvis inom pedagogik, omvårdnad, sociologi, psykologi, interaktiva medier, medicin, disability studies, policyforskning, rehabilitering, kriminologi, ämnesdidaktik och juridik, m fl. En samling kring den specialpedagogiska forskningen har genom sin tvärvetenskaplighet potential att bidra till ett förverkligande av universitetets policy och handlingsplan rörande de globala målen för hållbar utveckling. Bland FNs 17 globala mål för hållbar utveckling är vissa kanske mer tydligt närliggande det specialpedagogiska kunskapsområdet, än andra:

  • mål 3 hälsa och välbefinnande
  • mål 4 god utbildning för alla
  • mål 5 jämställdhet
  • mål 10 minskad ojämlikhet
  • mål 11 hållbara städer och samhällen
  • mål 16 fredliga och inkluderande samhällen

Varmt välkomna att delta i och bidra till miljöbygget i specialpedagogik!

Kontaktuppgifter

Symposiet arrangeras av forskargruppen Specialpedagogik, Utbildning och Lärande.
Kontaktperson: Biträdande lektor, Anette Bagger, This is an email address