This page in English

Forskargrupp

Internationell hälsa och hälsoekonomi

Om gruppen

Inom denna forskargrupp ingår flera forskningsprojekt utifrån många olika aspekter av hälsa runt om i världen. Internationell hälsa är hälsan hos befolkningen ur en global kontext.

Mödra- och barnavård är en av de mest prioriterade frågorna i Världsbanken, WHO och andra FN-organisationer när det gäller låg- och medelinkomstländer. Främst är det viktigt att titta på sjukvården och utnyttjandet av sjukvården. Sjukvårdsinrättningar som riktar sig mot mörda- och barnhälsa bör undersökas utifrån perspektivet för både tjänsteanvändare och tjänsteleverantörer. Hälsosystem är ett viktigt område i detta avseende. Studier av mödra- och barnadödlighet är mycket viktigt för att skydda mödrar och nyfödda i ett långsiktigt perspektiv. Låginkomstländer släpar efter, särskilt när det gäller forskning, policy och implementeringsfrågor. Kvalitetsförbättringar för mödra- och neontalvård vid vårdinrättningar bör få en framträdande roll.

Förändringar i hälsobeteende och hälsoutbildningar har fått en ökad betydelse i många länder, särskilt gällande icke smittsamma sjukdomar. Hälsoekonomiska studier är mycket viktiga för beslutsfattande och utformning. Ekonomisk utvärdering och analys ger folkhälsoforskning, implementering och politiken en solid vetenskaplig grund för att stärka beslutsfattandet. Jämlikhetsanalyser av vårdutnyttjande ger oss den faktiska verkligheten för fördelning av knappa resurser.

Skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete är nu en viktig folkhälsofråga. Skador påverkar inte bara individen, utan även familjer, samhällen och länder. Världshälsoorganisationen (WHO) har riktat enorma insatser för skadeförebyggande arbete.

Säkerhet är ett tillstånd där faror och förhållanden som leder till fysisk, psykisk eller materiell skada kontrolleras. Enligt WHO är säkerhetsfrämjande arbete den process som tillämpas på lokal, nationell och internationell nivå med individer, samhällen, regeringar och andra, inklusive företag och frivilligorganisationer, för att utveckla och upprätthålla säkerheten.

Trafikskador är ett globalt folkhälsoproblem och de negativa effekterna av trafikskador är enorm. Arbetet med att förebygga trafikskador kräver starka samarbeten och politiskt arbete. Det är även viktigt med ekonomiska analyser av trafikskador.

Våld mot kvinnor och barn är utbrett och finns i alla samhällen, kulturer och länder. WHO har utvecklat flera strategier och program för våldsprevention. Det är viktigt med analys av våldsdata på nationell nivå och ekonomiska analyser av våldsrelaterade frågor. Det är även viktigt med mobbningsförebyggande program. Övergrepp mot äldre har blivit mer uppmärksammat i många EU-länder. Kvinnlig könsstympning är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland kvinnor i många länder.

Skadeförebyggande arbete bland barn är en av de mest prioriterade frågorna i många länder. Program för säkerheten på och kring skolor har en viktig plats på agendan. Ryggmärgsskador och ögonskador framhävs inte av de politiska beslutsfattarna i många låg- och medelinkomstländer. Kvaliteten på vård, rehabilitering, samhällsstöd och politik är viktigt.

Centrum för skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande (CIPSP) – är ett stödcentrum för WHOs Center för samarbete för ett säkerhetsfrämjande samhälle.

  • Program för säkra sjukhus (över hela världen)
  • Program för säkra campus (över hela världen)
  • Säkert samhälle