Forskningsprojekt

Betydelsen av kvinnors alkoholvanor vid olika åldrar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bakgrund
Sedan 1950-talet har det skett en förändring i kvinnors alkoholkonsumtion i Sverige från att ha varit 25 % av männens 1968 till 45 % år 2004. Studier talar för att kvinnor har en senare debut i alkoholkonsumtion jämfört med män, men går snabbare igenom faserna från riskdrickande till alkoholberoende, ett fenomen som kallas för ”telescoping”. Skillnaden är mer uttalad i äldre åldrar. Kvinnor har även en ökad känslighet för alkohol relaterade somatiska sjukdomar och har i högre grad samtidig psykiatrisk sjuklighet jämfört med män.
Trots att konsekvenserna av alkoholmissbruk i flera avseenden är mer negativa för kvinnor än för män är forskningen kring kvinnors alkoholmissbruk fortfarande bristfällig. Evidensen behöver även utvecklas för vissa subgrupper såsom kvinnor med sen debut samt äldre kvinnor med alkoholmissbruk. Det finns få studier där man specifikt undersökt om det föreligger skillnader mellan kvinnor med tidig respektive sen debut i alkoholmissbruk. Äldre kvinnor blir även en allt större andel i populationen med ökat vårdbehov.

Syfte
Syftet med projektet är att undersöka om det föreligger skillnader i kvinnors alkoholmissbruk vid tidig respektive sen debut. Med sen debut avses individer som anamnestiskt uppfyller kriterier för missbruk eller beroende först efter 40 årsålder.
Områden som särskilt ska studeras är patientens bakgrund, somatisk och psykiatrisk samsjuklighet (studie I) samt om det föreligger en skillnad i behandlingsutfallet mellan kvinnor med tidig respektive sen debut i alkoholmissbruk och på vilket sätt psykiska och psykosociala faktorer kan vara relaterade till behandlingsutfallet (studie II). Behandlingsutfallet jämförs mellan grupperna ett år efter avslutad behandling avseende förändring av alkoholkonsumtion, psykisk och somatisk hälsa samt livssituation. Dessutom kommer materialet att analyseras för att om möjligt finna prediktiva faktorer av betydelse för nykterhet respektive fortsatt alkoholkonsumtion.

Material Samtliga patienter som påbörjar en behandling på Kajsamottagningen 2012-04-01 och 3 år framåt, samt uppfyller kriterierna för diagnosen alkoholmissbruk-och/eller beroende kommer att tillfrågas om deltagande. Mottagningen är speciellt inriktad på kvinnor med alkohol och/ eller tablettmissbruk.

Metod Vid en personlig intervju i samband med behandlingsstart (studie I), halvårsuppföljning, avslut (studie II) samt ett år efter behandlingens avslutande (studie III) insamlas uppgifter rörande bakgrundsfaktorer och aktuella frågeställningar. Under inledning och vid uppföljning kommer även patientens psykiatriska symtom och beroendeproblematik bedömas enligt DSM IV-kriterier med hjälp av Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Patienterna kommer även följas upp med självskattningsformulär rörande sin alkoholproblematik, men även kring affektiva störningar, ångestproblematik, personlighet, livskvalitet och livshändelser.

Aktuellt läge Inklusionen av patienter har påbörjats från och med 12-04-01.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Claudia Fahlke, Göteborgs Universitet
  • Lars Kjellin
  • Tabita Björk, Örebro Läns Landsting